Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc với Thị xã Mường lay - 2022