Điện lực Điện Biên - Đẩy mạnh văn hoá Doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh