Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho gần 80 chủ rừng trên địa bàn TP Điện Biên Phủ