Lễ Dâng hương Tướng quân Hoàng Công Chất lần thứ 253, năm 2022