UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần 2)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần 2)