VPUB – Tiếp tục lấy ý kiến thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến 2024

Dienbien.gov.vn – Bước vào ngày làm việc thứ 2 của phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 1), dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh. Phiên họp tiếp tục việc lấy ý kiến về Tờ trình thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến 2024.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Tờ trình phê duyệt bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến hết năm 2024, nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật đất đai năm 2013, Nghị định 44/2014/NĐ-CP về quy định giá đất; Thông tư 36 của Bộ Tài Nguyên về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, đồng thời tạo căn cứ pháp lý để thống nhất, phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương; khắc phục những tồn tại, phát sinh trong quá trình áp dụng bảng giá đất định kỳ 5 năm 2015 – 2019.

Việc xác định vị trí trong xây dựng bảng giá đất theo từng loại đất như: Đất ở đô thị, được xác định từ 1 đến 4 vị trí tương ứng với từng loại đường, đoạn đường; đất ở nông thôn được xác định theo từng xã, trong từng xã xác định từng vị trí tương ứng; đất nông nghiệp được xác định rõ đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản…

Nhìn chung dự thảo bảng giá đất mới đều tăng hơn so với bảng giá đất hiện tại như: Đất ở đô thị TP. Điện Biên Phủ, vị trí 1 tăng từ 14% – 270%; đất ở nông thôn tại vị trí 1 tăng từ 14% - 264%. Đất trung tâm huyện lỵ Pú Tửu (huyên Điện Biên) tăng từ 56% - 129%...

Tham gia ý kiến hoàn thiện bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến 2024 các đại biểu bày tỏ nhiều ý kiến băn khoăn về giá đất thực tế và bảng giá  đất theo quy định. Về nội dung dự thảo Tờ trình này, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục xây dựng bảng giá đất trên cơ sở thực tế bảng giá đất cũ để cho phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, bảng giá đất cần xác định rõ loại đất, vị trí đất, phương pháp định giá đất, mức giá các loại đất. Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện để trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh kỳ họp tới.

Cũng trong phiên làm việc hôm nay, các thành viên UBND tỉnh và đại biểu cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Kết luận phiên họp, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tại phiên họp họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 16 nội dung dự thảo tờ trình. Các nội dung dự thảo tờ trình được đại biểu thống nhất cao. Tuy nhiên để khẩn trương hoàn thiện các nội dung, đồng chí Mùa A Sơn, yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo tờ trình chậm nhất  ngày 14/11 gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp xin ý kiến HĐND tỉnh và BTV Tỉnh ủy theo qui định.

Tuyết Anh