VPUB - 60 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Dienbien.gov.vn - Sáng 9/9, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh lớp thứ 2 cho cán bộ thuộc diện đối tượng 4, khóa XIII, năm 2019.

Quá trình học tập, hơn 60 học viên là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, đại biểu HĐND cấp xã, phường Thành phố Điện Biên Phủ được nghiên cứu 7 chuyên đề cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường cũng cố quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Qua lớp học giúp các học viên được trang bị những nội dung cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về quốc phòng an ninh để vận dụng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh vững chắc./.

Lan Phương