VPUB - Trên 150 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Dienbien.gov.vn - Sáng 11/6, tại Chi cục Văn thư Lưu trữ, Ban Thi đua, khen thưởng (TĐKT), Sở Nội vụ phối hợp với Vụ III, Ban TĐKT trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2019.

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 150 học viên là thành viên Hội đồng TĐKT cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ làm công tác TĐKT các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; các lực lượng vũ trang tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; các Trường chuyên nghiệp; các Doanh nghiệp Trung ương, địa phương hiện đang tham gia sinh hoạt tại các Cụm - Khối thi đua trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được nghe các báo cáo viên thuộc Vụ III, Ban TĐKT trung ương truyền đạt những nội dung: Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác TĐKT; nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm công tác TĐKT; Triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT; Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT, các văn bản, hướng dẫn về khen thưởng thành tích kháng chiến; Hướng dẫn đăng ký thi đua, hoạt động Cụm - Khối thi đua; thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; Hướng dẫn các văn bản về thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện các chính sách pháp luật cùa Nhà nước về TĐKT, đồng thời bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác TĐKT; nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác TĐKT của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cán bộ làm công tác TĐKT được trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức, phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện trong tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2019./.

                                                                                      Lan Phương