VPUB – Triển khai chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

Dienbien.gov.vn – Sáng 15/5, Sở Y tế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2018 chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới được thực hiện các hoạt động tại 23 xã thuộc 9 huyện, thị xã, trong đó: 10 xã can thiệp thực hiện vệ sinh toàn xã với các hoạt động: Nâng cao năng lực cho cán bộ nòng cốt tuyến xã, cộng tác viên thôn/bản; tuyên truyền, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động y tế khác, phát tin trên loa đài của xã; giám sát, đánh giá các hoạt động của chương trình; tổ chức hội nghị triển khai chương trình cấp xã; cam kết thực hiện vệ sinh toàn xã của UBND xã; hỗ trợ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh (gói thưởng); 13 xã thực hiện các hoạt động rà soát, khảo sát, hỗ trợ, thúc đẩy với các hoạt động; 1.770 hộ được tuyên truyền, vận động, hướng dẫn xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hộ gia đình. Chương trình đã hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 713 hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ của chương trình tại 12 xã thuộc 7 huyện; hỗ trợ 663 hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ của chương trình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổng kinh phí chương trình đã thực hiện các hoạt động năm 2018 là hơn 1,4 tỷ đồng.

Năm 2019, chương trình phấn đấu 100% hộ dân của 9 xã can thiệp vệ sinh toàn xã được tuyên truyền về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, hướng dẫn xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% hộ của 10 xã đạt vệ sinh xã năm 2018 tiếp tục được tuyên truyền về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, hướng dẫn xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay với xà phòng; 100% cán bộ trạm y tế xã phụ trách hoạt động vệ sinh môi trường và cộng tác viên thôn/bản của 11 xã tham gia thực hiện các hoạt động của chương trình được đào tạo, tập huấn về chuyên môn; hỗ trợ 980 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách của 8 thuộc 6 huyện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây mới, sửa chữa nâng cấp các công trình cấp nước và nhà vệ sinh của 11 Trạm y tế xã. Trong năm 2019, chương trình sẽ triển khai hoạt động tại 21 xã thuộc 9 huyện/thị, trong đó 9 xã thực hiện can thiệp đạt vệ sinh toàn xã, 10 xã duy trì vệ sinh toàn xã, 2 xã can thiệp trước. Thời gian hoạt động từ 1/4 đến 31/12/2109, trong đó hoạt động của tuyến tỉnh 15 hoạt động, tuyến huyện 10 hoạt động, tuyến xã 6 hoạt động./.

Thanh Tâm