VPUB - Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019

Dienbien.gov.vn - Chiều 11/1, Liên đoàn Lao động tỉnh - cơ quan thường trực Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh gồm 6 cơ quan (Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn Điện Biên).

Năm 2018, Khối thi đua MTTQ và các Đoàn thể tỉnh đã bám sát Nghị quyết, Hướng dẫn của các tổ chức cấp trên, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và nhiệm vụ của các tổ chức. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ. Thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và cùa cấp trên; Tăng cường giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị cùa nhân dân kịp thời phản ánh với Đảng. Nhà nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và các tệ nạn xã hội; phát động các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, nội dung thi đua cụ thể thiết thực, phù hợp với từng đơn vị tạo lên khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực. Các đơn vị trong khối đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được của Khối năm 2018, Thường trực khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2019 trong cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và tầng lớp nhân dân với 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người  lao động và tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch của tỉnh; thi đua học tập tu dưỡng đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Tại Hội nghị, Đại diện các đơn vị thành viên trong Khối thi đua trong đã cùng bầu trưởng khối và bàn giao thường trực khối thi đua năm 2019. Theo đó, Tỉnh đoàn được bầu giữ vai trò Trưởng Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh năm 219.

Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao vai trò Trưởng Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh năm 219 cho Tỉnh đoàn Điện Biên.

Đại diện các đơn vị Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh cùng ký kết giao ước thi đua năm 2019. 

Đại diện các đơn vị Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh cùng thông qua và ký cam kết thực hiện tốt 6 nội dung giao ước thi đua năm 2019. Trong đó,  phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, dơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đạt trong sạch, vững mạnh.

Thanh Tâm