LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
599/STP- XDKTVB về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên 11/06/2023 Chi tiết
870/STC-HCSN Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành “Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên” 15/06/2023 Chi tiết
15/CV-CTY đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường Dự án xd nhà máy cấp nước ĐB công suất 10.000m3/ngày.đêm 19/06/2023 Chi tiết
870/STC-HCSNDự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành “Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên” 15/06/2023 Chi tiết
870/STC-HCSN Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc “Ban hành Quy định quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên” 15/06/2023 Chi tiết
785/CV-BQLDACCT Đăng tải Dự thảo BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án Nâng cấp đường giao thông từ bản Xôm đi bản Mốc C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên 07/06/2023 Chi tiết
CV số 942/CV-BST Đăng tải Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Y tế 29/07/2023 Chi tiết
Đề nghị tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định CS hỗ trợ trong hợp tác đào tạo giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào 21/06/2023 Chi tiết
790/SCT-QLXNK về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phƣơng thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 25/06/2023 Chi tiết
Đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư XDCT khai thác cát làm vật liệu XDTT tại khu vực bãi bồi lòng suối Nậm Giói thuộc bản Yên Bua, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 30/06/2023 Chi tiết
Đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư XDCT khai thác cát làm vật liệu XDTT tại khu vực bãi bồi lòng suối Nậm Giói thuộc bản Mường Luân 1,2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 30/06/2023 Chi tiết
Đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư XDCT khai thác cát làm vật liệu XDTT tại khu vực bãi bồi lòng suối Nậm Giói thuộc bản Mường Luân 2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 30/06/2023 Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
1623/SVHTTDL-DSVH V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" 23/08/2020 Chi tiết
Số 58/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba 04/10/2020 Chi tiết
QĐ-UBND Về Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25/10/2020 Chi tiết
1533/SNV-BTĐKT V/v xin ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Huân chương Lao động các hạng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 19/10/2020 Chi tiết
Số:1589/SNV-TĐKT V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 02/11/2020 Chi tiết
2466/SNN-BVTV Vv đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. 07/01/2021 Chi tiết
55/SNV-TĐKT V/v lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 22/01/2021 Chi tiết
300/SNN-CCKL về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử với dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng, phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên" 27/03/2021 Chi tiết
14/SNV-TĐKT về việc lấy ý kiên nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với tập thể đề nghị CP tặng Cờ thi đua CP năm 2020 20/03/2021 Chi tiết
18/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động các hạng. 15/04/2021 Chi tiết
25/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với các cá nhân đề nghị CT nước tặng Huân chương lao động hàng Ba 22/04/2021 Chi tiết
29/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với các tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng 11/05/2021 Chi tiết
Số 993/SLĐTBXH-VL-ATLĐ V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên (lần 2) 25/06/2021 Chi tiết
41/SNV-TĐKT V/v lấy ý kiến nhân dân trên công thông tin điện tử đối với cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba 15/06/2021 Chi tiết
223/VPUB-KSTT V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, thay thế, bãi bỏ một số Điều của Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND 15/06/2021 Chi tiết
578/BCH-TM Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh 30/06/2021 Chi tiết
25/TB-UBND Thông báo về việc lấy ý kiến tham gia về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa 15/08/2021 Chi tiết
1326/SNV-TĐKT Về việc lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 24/08/2021 Chi tiết
1309/SNV-TĐKT Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp NHà nước 20/08/2021 Chi tiết
1840/SNN-CCTL Về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 11/09/2021 Chi tiết
40/TB-UBND Về việc lấy ý kiến tham gia vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé 11/09/2021 Chi tiết
1703/SLĐTBXH-BTXH V/v lấy tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 12/09/2021 Chi tiết
1623/SVHTTDL-DSVH V/v phối hợp thông báo danh sách các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba- năm 2021 09/09/2021 Chi tiết
1450/SNV-BTG V/v lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp một số nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên 21/09/2021 Chi tiết
61/TB-UBND Về việc lấy ý kiến tham gia về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Mường Ảng 30/09/2021 Chi tiết
2270/CAT-PV05 Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên" 30/09/2021 Chi tiết
V/v lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Điện Biên 17/10/2021 Chi tiết
V/v lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Điện Biên Đông 30/10/2021 Chi tiết
tham gia ý kiến Đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
Tham gia ý kiến Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
Tham gia ý kiến Về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
2396/SNN-TCCB lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở NN&PTNT; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT thuộc UBND huyện; lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên 21/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình, Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 05/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 27/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 28/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định về điều kiện diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 29/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 28/11/2021 Chi tiết
Về việc tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 02/03/2022 Chi tiết
Dự thảo tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18/03/2022 Chi tiết
443/SNN-CCTL V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 12/04/2022 Chi tiết
2724/SLĐTBXH-BTXH về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên 24/12/2021 Chi tiết
564/ /SLĐTBXH -BTXH về việc xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 20/04/2022 Chi tiết
577/SLĐTBXH-VP xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên 22/04/2022 Chi tiết
534/SNV-BTĐKT V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 08/04/2022 Chi tiết
Dự thảo 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 08/05/2022 Chi tiết
327/SKHCN-TĐC đề nghị đăng tải dự thảo văn bản QPPL trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 30/04/2022 Chi tiết
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc trình dự thảo Nghị Quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết sổ 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên 14/05/2022 Chi tiết
Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh về việc trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phố thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên 14/05/2022 Chi tiết
759/SNV-TNTG V/v lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/05/2022 Chi tiết
915/TTr-SNV V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 09/06/2022 Chi tiết
589/SCT-QLCN V/v đề nghị đăng tải dự thảo văn bản QPPL trên công thông tin điện tử của tỉnh 15/05/2022 Chi tiết
1159/SNN-CNTS Về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030 02/07/2022 Chi tiết
1178/STC-QLG Về việc đăng tải dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin Điện tử tỉnh 17/07/2022 Chi tiết
1393/SNN-CCTL đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh về Dự Thảo QUYẾT ĐỊNH Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ Phòng,chống thiên tai tỉnh Điện Biên 27/07/2022 Chi tiết
Hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm, phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên trên 29/07/2022 Chi tiết
Công văn về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên - Sở Tài Chính 23/07/2022 Chi tiết
V/v xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 27/07/2022 Chi tiết
1529/SNN-TCCB đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; NGHỊ QUYẾT về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12/08/2022 Chi tiết
1589/SNN-KHTC đề nghị tham gia góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên về DỰ KIẾN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18/08/2022 Chi tiết
Văn bản của Công ty cổ phần xây lắp điện đức bảo Kon Tum - Chi nhánh Điện Biên đề nghị đăng tải thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của dự án "đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản đất làm VL san lấp tại bản Pom Loi phường Nam thanh thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên 27/08/2022 Chi tiết
Thông báo Kết quả Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14, tỉnh Điện Biên 13/08/2022 Chi tiết
1487/SNV-TĐKT lấy ý kiến của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 17/08/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 09/09/2022 Chi tiết
1173/STP-VP Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên 08/09/2022 Chi tiết
1565/SVHTTDL-QLVHGD về việc lấy ý kiến Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2030 08/09/2022 Chi tiết
1819/SNN-PTNT đăng tải và xin ý kiến tham gia vào Dự thảo quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để luân chuyển thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 -2025 16/09/2022 Chi tiết
1718/TTr-SNV tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên 30/09/2022 Chi tiết
1368/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Chương trình đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 10/06/2022 Chi tiết
1989/SNN-CCPTNT Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 08/10/2022 Chi tiết
2136/SLĐTBXH-LĐVL v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 12/10/2022 Chi tiết
15/TVCK-HH xin ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (vành đai phía bắc) TP ĐBP 12/10/2022 Chi tiết
Tham gia đóng góp ý vào dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 28/10/2022 Chi tiết
2160/SNN-TCCB đăng tải dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên. 27/10/2022 Chi tiết
2242/SNN-CCPTNT lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 08/11/2022 Chi tiết
2265/SNN-PTNT đăng tải và xin ý kiến tham gia (lần 02) vào Dự thảo quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 -2025 11/11/2022 Chi tiết
Dự thảo Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên. 12/11/2022 Chi tiết
2233/STC-QLG Đăng tải văn bản Dự thảo Tờ trình của Sở Tài Chính và Quyết định của UBND tỉnh về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 19/11/2022 Chi tiết
2175/TTr-SVHTTDL về việc đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 365/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh. 04/11/2022 Chi tiết
2102/SNV-BTĐKT lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 08/11/2022 Chi tiết
2274/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc V/v lấy ý kiến vào văn bản dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 04/12/2022 Chi tiết
2400/STC-QLG, Xin ý kiến về Dự thảo tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh và Dự thảo Quyết định UBND tỉnh về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023, thay thế Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND 04/12/2022 Chi tiết
2644/SNN-CCPTNT Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 22/11/2022 Chi tiết
3686/CAT-PCCC Đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về "Quy định mức hỗ trợ thườn xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Phó đội trưởng dân phòng trên địa bàn tỉnh 20/12/2022 Chi tiết
594/BQLDA-KHKT về việc lấy ý kiến tham vấn về baó cáo đánh giá tác động môi trường sự án Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) nay là thành phố Điện Biên Phủ 31/12/2022 Chi tiết
85/DD379-BQL về việc lấy ý kiến tham vấn vào Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư xd công trình (gđ 1) Khu KTQP Mường Chà, tỉnh Điện Biên/QK2" 13/02/2023 Chi tiết
Thông báo về việc công bố danh sách và thăm dò dư luận đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023 09/03/2023 Chi tiết
42a/STC-QLNS đăng tải nội dung Hồ sơ xây dựng Nghị quyết " Quy định về một số nội dung và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ, điều trị ngoại trú cho cán bộ trong diện quản lý, chế độ hội chuẩn; Chế độ thăm hỏi đối với một số chức danh cán bộ của tỉnh Điện Biên" 06/02/2023 Chi tiết
332/STC-QLNS xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2022-2025, tỉnh Điện Biên. 02/04/2023 Chi tiết
CV 44/BQLDA-CBĐT Tham vấn vào báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Mương tiêu thoát nước khu tái định cư đoạn từ hồ điều hoà Noong Bua (sau bệnh viện đa khoa tỉnh) đến cầu D6C 02/04/2023 Chi tiết
622/SNV-TĐKT về việc lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 03/04/2023 Chi tiết
683/SNV-BTĐKT về việc lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với đề nghị tặng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Điện Biên năm 2023 11/04/2023 Chi tiết
đề nghị góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh ĐB 22/04/2023 Chi tiết
Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường PTDTNT huyện Điện Biên 14/04/2023 Chi tiết
628/SNN-TCCB về việc đăng tải dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên 30/04/2023 Chi tiết
548/SCT-QLCN về việc xin ý kiến tham gia Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 12/05/2023 Chi tiết
552/CV-STC đề nghị đăng tải Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 28/04/2023 Chi tiết
02/DH-DNDT đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của dự án "Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bãi màu Nậm Thanh và đội 19 xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/05/2023 Chi tiết
828/SNV-TNTG về việc lấy ý kiến và đăng tải dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các lực lượng tham gia giải quyết các tà đạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên (lần 2). 16/05/2023 Chi tiết
Xin ý kiến Dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai bản Huổi Tóong 1, 2 xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà 05/05/2023 Chi tiết
VB số 71/QLDA-CBĐT của Ban quản lý dự án-UBND Thành phố Điện Biên Phủ 10/05/2023 Chi tiết
21-CV/TV về việc tham vấn báo cáo tác động môi trường của Dự án Trồng rừng sản xuất và xây dựng hồ chứa nước, xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 12/05/2023 Chi tiết
°