LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
1623/SVHTTDL-DSVH V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" 23/08/2020 Chi tiết
Số 58/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba 04/10/2020 Chi tiết
QĐ-UBND Về Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25/10/2020 Chi tiết
1533/SNV-BTĐKT V/v xin ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Huân chương Lao động các hạng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 19/10/2020 Chi tiết
Số:1589/SNV-TĐKT V/v lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 02/11/2020 Chi tiết
2466/SNN-BVTV Vv đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. 07/01/2021 Chi tiết
55/SNV-TĐKT V/v lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 22/01/2021 Chi tiết
300/SNN-CCKL về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử với dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng, phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên" 27/03/2021 Chi tiết
14/SNV-TĐKT về việc lấy ý kiên nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với tập thể đề nghị CP tặng Cờ thi đua CP năm 2020 20/03/2021 Chi tiết
18/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động các hạng. 15/04/2021 Chi tiết
25/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với các cá nhân đề nghị CT nước tặng Huân chương lao động hàng Ba 22/04/2021 Chi tiết
29/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử đối với các tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng 11/05/2021 Chi tiết
Số 993/SLĐTBXH-VL-ATLĐ V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên (lần 2) 25/06/2021 Chi tiết
41/SNV-TĐKT V/v lấy ý kiến nhân dân trên công thông tin điện tử đối với cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba 15/06/2021 Chi tiết
223/VPUB-KSTT V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, thay thế, bãi bỏ một số Điều của Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND 15/06/2021 Chi tiết
578/BCH-TM Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh 30/06/2021 Chi tiết
25/TB-UBND Thông báo về việc lấy ý kiến tham gia về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa 15/08/2021 Chi tiết
1326/SNV-TĐKT Về việc lấy ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 24/08/2021 Chi tiết
1309/SNV-TĐKT Về việc lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp NHà nước 20/08/2021 Chi tiết
1840/SNN-CCTL Về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 11/09/2021 Chi tiết
40/TB-UBND Về việc lấy ý kiến tham gia vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé 11/09/2021 Chi tiết
1703/SLĐTBXH-BTXH V/v lấy tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 12/09/2021 Chi tiết
1623/SVHTTDL-DSVH V/v phối hợp thông báo danh sách các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba- năm 2021 09/09/2021 Chi tiết
1450/SNV-BTG V/v lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp một số nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên 21/09/2021 Chi tiết
61/TB-UBND Về việc lấy ý kiến tham gia về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Mường Ảng 30/09/2021 Chi tiết
2270/CAT-PV05 Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên" 30/09/2021 Chi tiết
V/v lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Điện Biên 17/10/2021 Chi tiết
V/v lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Điện Biên Đông 30/10/2021 Chi tiết
tham gia ý kiến Đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
Tham gia ý kiến Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
Tham gia ý kiến Về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
2396/SNN-TCCB lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở NN&PTNT; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT thuộc UBND huyện; lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên 21/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 08/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình, Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế Tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 05/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 27/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 28/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định về điều kiện diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 29/11/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 28/11/2021 Chi tiết
Về việc tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/11/2021 Chi tiết
mỹ phẩm https://namvietluat.vn/ Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Tìm chủ nhân số điện thoại Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/   Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận ISO 45001 Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  novaworldvietnam.com.vn   novalandagent.com.vn  Nhà sách Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà đất bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Taxi tải Novaworld Đà lạt Century City Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Xe tay ga 50cc đại lý everon hà nội Tecco Group Danh Khôi Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc Căn hộ Legacy Central Dự án Aqua City Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa junction.com.vn Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh luatvanphuc.vn Honas residence ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè cầu thang sắt nghệ thuật máy pha cà phê Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 Dịch vụ thám tử Hà Nội Công ty thám tử Hà Nội cách bán hàng trên shopee Vinhomes smart city tay mo Aqua City Đồng Nai Bất động sản Invert https://mt-eastmarkcitys.com/ Legacy-central/ bất động sản Novaworld phan thiet https://cuuhoxemayhonda.com/ decal dán kính thiết kế web Vinhomes Dream City Tài chính doanh nghiệp AquaCity.TV máy hút chân không T&T City Millennia Best Gaming PC https://tmtland.com.vn/ Xây nhà trọn gói Máy rửa xe Vinhomes Grand Park https://www.sunshinesaigon.com.vn/ nệm cao su non thu mua phe lieu thinh phat NTVV Vinhome Central Park https://www.gemskyworld.tv/ Vinhomes Grand Park Quận 9 http://empirecityquan2.com giá chuyển nhà trọn gói kiến vàng Vin Hưng yên Nhơn hội new city The Classia Khang Điền https://www.novaworldhotram.net/ Khóa chống trộm xe máy Merry land Merry land quy nhơn ô dù quảng cáo Aqua City Nova Land Masterise homes Đồng hồ Rolex Mở thẻ tín dụng ô dù quảng cáo Định cư toàn cầu Bluesea Định cư canada diện tay nghề Máy lạnh âm trần daikin Máy lạnh tủ đứng Panasonic Du học New Zealand Du học Úc Thám tử Bảo Minh Thuê thám tử Thám tử tư Hà Nội máy phun sương Dịch vụ máy bay không người lái - Viet-Flycam Phim Timelapse công trình xây dựng giặt rèm cửa tại nhà vinhomes EBEST.VN https://chosim24h.com/ https://www.izumcity.com/ https://www.meyhomescapitals.vn/ Patek Philippe Nautilus Chế Tác Vàng khối Vinhomes Dream City Vinhomes Grand Park Quận 9 Kệ để hàng Dragon Ocean Đồ Sơn Thiết kế app https://www.aquacity.land/
°