ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

785/CV-BQLDACCT Đăng tải Dự thảo BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án Nâng cấp đường giao thông từ bản Xôm đi bản Mốc C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên

Hạn lấy ý kiến:07/06/2023

Nội dung văn bản

 Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng cấp đường giao thông từ bản Xôm đi Mốc bản C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°