Giờ Trái Đất năm 2022 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, ngày 26/3