Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư