Triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 2022