Kỳ họp thứ 17 (Kỳ tổng kết), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021