Đồng chí Lò Văn Tiến - làm việc với huyện Mường Nhé theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND và Công văn số 4716/UBND-KTN