HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn tại nghị trường