HĐND tỉnh bầu bổ xung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 5 thành viên UBND tỉnh