UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần 1)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần 1)