Kỳ họp thứ XV HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ XV HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016 – 2021