Khai mạc Đại hội Đại biểu tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc Đại hội Đại biểu tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025