Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm