Chi trả tiền DVMTR qua tài khoản hạn chế rủi ro cho người dân