Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2016/TT-TTCP 29/12/2016 Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
320/2016/TT-BTC 14/12/2016 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị
71/2016/NĐ-CP 01/07/2016 QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính
07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật tiếp công dân
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Quy định quy trình giải quyết tố cáo
76/2012/NĐ-CP 31/10/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật Tố cáo
05/2012 Đặc san tuyên truyền pháp luật về khiếu nại
1 2