LayYKien

 

Danh sách văn bản đang lấy ý kiến

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHO ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN 28/03/2019 Chi tiết

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°