ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

1177-CV/TU Về việc công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Hạn lấy ý kiến:31/07/2020

Nội dung văn bản

 

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN

*

Số 1177-CV/TU V/v công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

------------------------------------------

Điện Biên, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 Kính gửi:        - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT tỉnh,

  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy,
  • Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
  • Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
  • Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh,
  • Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên.

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020­2025; đồng thời yêu cầu:

1. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị để các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, thời gian tham gia bắt đầu từ ngày 02/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (gửi kèm dự thảo lần 7 Báo cáo chính trị). Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề hay hộp thư "Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025" để tiếp nhận, chọn lọc, đăng tải các ý kiến góp ý của Nhân dân và tiếp nhận, tổng hợp ý kiến gửi về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để tổng hợp báo cáo chung.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân theo hệ thống ngành dọc, tổng hợp ý kiến tham gia, gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 05/8/2020. Ban Dân dận Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban

 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (qua Văn phòng Tỉnh ủy), trước ngày 07/8/2020.

 

1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tổng hợp ý kiến ý kiến thảo luận, góp ý tại đại hội đảng bộ mình, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (qua Văn phòng Tỉnh ủy), chậm nhất sau 05 ngày kết thúc đại hội.

2. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp chung toàn bộ ý kiến tham gia, góp ý của đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh và ý kiến góp ý của Nhân dân, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trước ngày

10/8/2020.

 

                                                                                                PHÓ BÍ THƯ
Nơi nhân:                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                               Lò Văn Muôn

  • Như trên,
  • Thường trực Tỉnh ủy,
  • Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, TH1.
Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°