• Tiêu đề: Thông báo lịch tiếp công dân của UBND thị xã Mường Lay năm 2018
    Tóm tắt nội dung: Thông báo lịch tiếp công dân của UBND thị xã Mường Lay năm 2018
  • Tiêu đề: Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo UBND thị xã Mường Lay
    Tóm tắt nội dung: Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo UBND thị xã Mường Lay
  • Tiêu đề: Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2020 của UBND thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên
    Tóm tắt nội dung: Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2020 của UBND thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên
1