Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/01/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

25/01/2019

Lê Trọng Khôi -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hoài Nam - UVTT HĐND tỉnh, Chánh VP HĐND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

25/01/2019

Trần Văn Sơn - UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
22/04/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

25/04/2019

Giàng Thị Hoa, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lò Thị Bích, Phó  Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh

Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

25/04/2019

Lò Thị Luyến, TUV, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/05/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

27/05/2019

Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hoài Nam, UVTT HĐND tỉnh, Chánh VP HĐND tỉnh

Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/06/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

25/06/2019

Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Mùa Thanh Sơn, Phó Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh

Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

25/06/2019

Quàng Thị Vân, Bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ

Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/07/2019

Thường trực Tỉnh ủy

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

21/07/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

25/07/2019

Lò Văn Muôn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hoài Nam, UVTT HĐND tỉnh, Chánh VP HĐND tỉnh

Trụ sơ Tiếp công dân tỉnh

Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/08/2019

Thường trực Tỉnh ủy

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

20/08/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

26/08/2019

Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Nhữ Văn Quảng, UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/09/2019

Thường trực Tỉnh ủy

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

22/09/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

25/09/2019

Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịnh HĐND tỉnh

Vùi Văn Nguyện, UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh

Trụ sơ Tiếp công dân tỉnh

Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu