Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
12/01/2023

Chủ tịch

Tiếp công dân tại trụ sở 

19/01/2023

Lò Thị Luyến

Trụ sở Tiếp công dân

20/01/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ Sở tiếp công dân tỉnh

30/01/2023

Lò Thị Luyến, TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH

Trụ Sở tiếp công dân tỉnh

Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/02/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ Sở tiếp công dân tỉnh

27/02/2023

Lò Thị Luyến, TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH;

Quàng Thị Nguyệt, Công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà;

Trụ Sở tiếp công dân tỉnh

Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/03/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ Sở tiếp công dân tỉnh

27/03/2023

Lò Thị Luyến, TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH

Trụ Sở tiếp công dân tỉnh

31/03/2023

Lò Thị Luyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Trụ Sở tiếp công dân tỉnh

Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/04/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

24/04/2023

Lò Thị Luyến, TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh;

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/05/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/06/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

26/06/2023

Lò Thị Luyến, TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh;

Quàng Thị Nguyệt, Công chức Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà.

Trụ sở TIếp công dân tỉnh

Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu