Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/01/2020

 Lãnh đạo UBND tỉnh

 Trụ Sở ban Tiếp công dân tỉnh

20/01/2020

Mùa A Vảng, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

30/01/2020

Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Mùa Thanh Sơn, Phó Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh

Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
17/02/2020

Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn  ĐBQH tỉnh

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

20/02/2020

 Lãnh đạo UBND tỉnh

 Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

25/02/2020

 Lò Văn Muôn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 Hà Quốc Thịnh, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

 Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/03/2020

 Lãnh đạo UBND tỉnh

 Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

25/03/2020

Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lò Thị Bích, UVTT HĐND tỉnh, Chánh VP HĐND tỉnh

 Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh

25/03/2020

Sùng A Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
27/04/2020

Lê Trọng Khôi, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Lê Hoài Nam, UVBTT HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

27/04/2020

Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, ĐBQH.

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
25/05/2020

Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh.

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
25/06/2020

Nhữ Văn Quảng, UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh.

Đỗ Thị Luyến, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu