Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
17/01/2022

Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư TỈnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trụ sở ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
25/02/2022

Lò Thị Luyến, TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐOàn ĐBQH tỉnh

Quàng Thị Nguyệt, Công chức Hội liên hiệp phụ nữ huyện Mường Chà.

Trụ sở ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
25/03/2022

Lò Thị Luyến, TUV, phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

Quàng Thị Nguyệt, Công chức Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà

Trụ sở ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu