VPUB - Chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022

Update 12 - 03 - 2022
100%

Dienbien.gov.vn – Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022.

(Ảnh minh họa).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, năm 2022 tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn dự báo có nhiều diễn biến bất thường và ngày càng phức tạp khó lường theo chiều hướng cực đoan, nghiêm trọng hơn như nắng nóng, hạn hán, dông sét, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,… 

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện tốt các nội dung, như:

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, xây dựng kế hoạch phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 sát với thực tế, thời gian xong trước ngày 31/3/2022. Kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, Quy chế trực ban của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, địa phương phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều và Bộ Luật Lao động năm 2019. Triển khai công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai để tăng nguồn tài chính phục vụ cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ động phối hợp, triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 và  Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai, Phương án ứng phó thiên tai của đơn vị, địa phương mình cho phù hợp với tình hình thực tế.  

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, ngành, địa phương và nhân dân về các quy định của Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản liên quan, như: Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn,…

Tổ chức kiểm tra, kiên quyết đình chỉ thi công đối với các dự án có thải đất đá gây cản trở thoát lũ hoặc gây sạt lở, lấp dòng chảy tạo nguy cơ lũ bùn đá ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng, xây dựng các loại công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, kè chống sạt lở ở sông, suối, kiên quyết xử lý việc các tổ chức, cá nhân đổ phế thải ra bãi sông, suối, bờ kè, hoàn trả hiện trạng ban đầu ngay sau khi xử lý vi phạm; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp cưỡng chế các tổ chức, cá nhân không chấp hành, chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu không chỉ đạo xử lý dứt điểm những nội dung đã nêu trên.

Chủ động kiểm tra, rà soát, xác định những khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai như: Lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán,…gây mất an toàn trên địa bàn (kể cả khu vực hạ lưu hồ chứa) để xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho sát với tình hình thực tế nhằm chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau mùa mưa lũ. Kiên quyết di dời hoặc sơ tán những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, nhất là vùng ven sông, suối cạn có độ dốc lớn, các công trình giao thông, công trình đang thi công và san ủi mặt bằng địa chất không ổn định có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, chủ động gia cố nhà cửa, thu hoạch sớm mùa màng tránh ảnh hưởng của thiên tai đặc biệt là dông lốc, mưa đá, lũ, sạt lở đất.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng dịch để đáp ứng kịp thời khi thiên tai xảy ra, nhất là các địa phương còn gặp khó khăn về giao thông, đi lại trong mùa mưa lũ… Duy trì thường xuyên chế độ thường trực 24/24 giờ theo quy định, kịp thời báo cáo tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của đơn vị, địa phương, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục có hiệu quả những thiệt hại do thiên tai gây ra để ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai.

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 27/7/2020 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Công văn số 2238/UBND-KTN ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 27/7/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, đồng thời xây dựng Kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai theo quy định. Xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo Hướng dẫn số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo, thông báo thường xuyên đến cộng đồng người dân về các thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết thiên tai, cách phòng tránh, ứng phó với các loại hình thiên tai. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. Phụ trách công tác Phòng chống thiên tai, theo dõi kiểm tra công tác quản lý, vận hành của chủ đập về việc đảm bảo an toàn cho các công trình hồ, đập thủy lợi do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn. Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai của các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra. Chủ động kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, ứng phó kịp thời, đồng bộ với mọi tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh: Cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu đo đạc khí tượng thủy văn, nâng cao chất lượng các bản tin dự báo, cảnh báo đặc biệt là các bản tin dự báo, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết, thiên tai nguy hiểm như: Rét đậm, rét hại, dông sét, mưa đá, lốc, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán… để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp; đồng thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ để phát trên các kênh thông tin đại chúng giúp mọi người dân biết và chủ động phòng tránh./.

Thanh Tâm

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày...(28/06/2022 10:35 CH)

  VPUB – Cơ bản khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh trước năm 2030(21/06/2022 10:48 CH)

  VPUB - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh (20/06/2022 11:46 CH)

  VPUB - Điện Biên thực hiện Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030(13/06/2022 11:19 CH)

  VPUB - Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19(01/06/2022 10:40 CH)

  VPUB - Điện Biên: điều tiết hơn 40,8 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa...(14/05/2022 10:04 CH)

  VPUB - Điện Biên: triển khai tiêm chủng bổ sung vắc xin Bại liệt và Sởi-Rubella cho trẻ em từ 1...(09/05/2022 9:27 CH)

  VPUB - Điện Biên: tiếp nhận hơn 7,9 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ đặc biệt Hợp tác...(09/05/2022 5:25 CH)

  VPUB - Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa đối với dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 30/4/2022(08/05/2022 4:48 CH)

  VPUB - Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên,...(05/05/2022 3:52 CH)

  VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ...(25/04/2022 4:39 CH)

  VPUB - Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh(15/04/2022 9:47 CH)

  VPUB – Điện Biên dừng hoạt động 2 cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 do Công an tỉnh quản...(08/04/2022 12:22 SA)

  VPUB - Phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(07/04/2022 3:55 CH)

  VPUB - Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5(07/04/2022 3:50 CH)

  VPUB - Tổng sản phẩm GRDP 3 tháng đầu năm 2022, tăng 6,74%(05/04/2022 4:17 CH)

  VPUB - Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh(01/04/2022 5:05 CH)

  VPUB - Điều chỉnh hoạt động của Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ từ 0h ngày 1/4/2022(01/04/2022 4:11 CH)

  VPUB - Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (đợt 1) năm 2022 (18/03/2022 10:09 CH)

  VPUB – Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2022(15/03/2022 11:40 CH)

  << < 1 2 3 4 5  ... > >> 
  https://namvietluat.vn/ Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  lavilla green city west lakes golf & villas https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/ Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận ISO 45001 Dịch vụ chuyển nhà Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Taxi tải Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Taxi tải Novaworld Đà lạt Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Tecco Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc Căn hộ Legacy Central Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa junction.com.vn Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh luatvanphuc.vn Honas residence ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 cách bán hàng trên shopee Vinhomes smart city tay mo Aqua City Đồng Nai Bất động sản Invert https://mt-eastmarkcitys.com/ Legacy-central/ bất động sản Novaworld phan thiet https://cuuhoxemayhonda.com/ Thiết kế web Vinhomes Dream City Tài chính doanh nghiệp AquaCity.TV T&T City Millennia Xây nhà trọn gói thu mua phe lieu thinh phat NTVV https://www.gemskyworld.tv/ giá chuyển nhà trọn gói kiến vàng Vin Hưng yên Nhơn hội new city The Classia Khang Điền https://www.novaworldhotram.net/ Khóa chống trộm xe máy Merry land Merry land quy nhơn ô dù quảng cáo Aqua City Nova Land Masterise homes Đồng hồ Rolex ô dù quảng cáo Định cư toàn cầu Bluesea Định cư canada diện tay nghề Máy lạnh âm trần daikin Máy lạnh tủ đứng Panasonic Du học New Zealand Du học Úc https://www.meyhomescapitals.vn/ Vinhomes Dream City Dragon Ocean Đồ Sơn Thiết kế app https://www.aquacity.land https://www.legacy-central.vn Bát Tràng Family https://www.dragonpearl.land Thu mua phế liệu giá cao giá vé máy bay Chuyển nhà Kiến Vàng ID Junction Long Thanh Thiết kế nhà đẹp MerryLand Quy Nhơn smartcityhanoi.com.vn hút hầm cầu huế Lắp internet FPT merry land quy nhơn https://www.astralcity.land/ https://www.merryquynhon.com/ https://www.bconspolygon.land/ Du lịch Quảng Bình bảng giá akari city bình tân Đại Phương
  °