VPUB - Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH đảm bảo QPAN trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021

Update 01 - 02 - 2021
100%

Dienbien.gov.vn - Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Thực hiện chủ đề phương châm hành động của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Chỉ thị Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021.

Cụ thể, mục tiêu thi đua là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Chí Minh và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,0%, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành), đạt 36,61 triệu đồng/người/năm; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 đạt 1.320 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.280 tỷ đồng. Đón trên 910 nghìn lượt khách du lịch đến tỉnh, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt trên 1.300 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực đạt 271.280 tấn; phát triển đàn gia súc tăng 3,23% so với năm 2020; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.100 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2020. Trên 93,8% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; Năm 2021 có thêm 2 xã đạt chuẩn và 8 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), số tiêu chí bình quân đạt 11,84 tiêu chí/xã; nâng tổng số xã trên toàn tỉnh lên 48 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 23 xã đạt chuẩn và 25 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới); Quy mô dân số năm 2021 là 624,410 nghìn người; mức giảm tỷ lệ sinh 0,5%o; tỷ lệ phát triển dân số 1,78%; Đào tạo nghề cho 8.100 lao động; tạo việc làm mới cho 8.800 lao động; Giảm tổng số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 36.374 hộ, tỷ lệ hộ nghèo xuống 26,76% (giảm 3,17% so với năm 2020, trong đó các huyện nghèo giảm xuống còn 38,64%, hộ nghèo giảm xuống còn 33.393 hộ). Có 57 xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma túy. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,96%; 99,7% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch; 84,14% dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Tổ chức các phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực trong đó, thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách theo phân cấp phù hợp thực tế, đảm bảo tính khả thi nhằm khai thác sử dụng hiệu quả tiềm năng thúc đẩy phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã thành phố, các cơ quan đơn vị, địa phương thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, đảm bảo khả thi, hiệu quả, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số. Trong năm 2021 khi còn dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19 nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, ngành, tỉnh phát động…

Phong trào thi đua tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Triển khai lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ và chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng đô thị với tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là quy hoạch của thành phố Điện Biên Phủ. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, tập trung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế động lực trong giai đoạn tới; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tập trung triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, đặc biệt là dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, các dự án giao thông phát triển vùng kinh tế động lực…

Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc tỉnh, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua năm 2021 trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này đảm bảo thiết thực gắn sát với nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân một cách sâu rộng. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Trưởng các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh tổ chức thực hiện ký kết giao ước thi đua đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện các nhân tố mới và biểu dương khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua, báo cáo định kỳ về kết quả tổ chức thực hiện.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV. Việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 sẽ là tiền đề tạo đà để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Xem Chỉ thị của UBND tỉnh.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB – Lễ Khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ dự kiến...(05/03/2021 11:20 CH)

VPUB - Công nhận và cấp Bằng công nhận cho 10 trường đạt chuẩn Quốc gia, năm học 2020 – 2021(25/02/2021 11:19 CH)

VPUB – Phân bổ hơn 2.300 tấn gạo hỗ trợ học sinh đợt 1 học kỳ II năm học 2020 – 2021(25/02/2021 4:47 CH)

VPUB – Điện Biên dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021(08/02/2021 10:10 CH)

VPUB – Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (06/02/2021 4:35 CH)

VPUB - Bổ sung hơn 1,2 tỷ đồng để mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng...(06/02/2021 6:58 SA)

VPUB - Học sinh, sinh viên Điện Biên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19(03/02/2021 2:28 CH)

VPUB - Thành lập 4 chốt kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...(02/02/2021 6:19 SA)

VPUB - Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH đảm bảo QPAN...(01/02/2021 2:50 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp...(29/01/2021 10:33 CH)

VPUB - Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(26/01/2021 11:39 CH)

VPUB - Phê duyệt Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào...(25/01/2021 9:08 CH)

VPUB - Điện Biên dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp đón Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại...(23/01/2021 5:49 SA)

VPUB - Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19(15/01/2021 5:02 CH)

VPUB - Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm(14/01/2021 9:20 CH)

VPUB - Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại...(13/01/2021 10:44 CH)

VPUB - Năm 2021, tỉnh Điện Biên có 1.241 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (11/01/2021 5:33 CH)

VPUB – Phấn đấu đạt mục tiêu “Tất cả thực phẩm được sản xuất, kinh doanh lưu thông và tiêu dùng...(08/01/2021 5:40 SA)

VPUB - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền...(08/01/2021 5:35 SA)

VPUB - Điện Biên: chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 là 1.070 công dân (06/01/2021 11:25 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Thành Lập Doanh Nghiệp Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city Biệt thự west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop ankhanggroup.com  Chuyển nhà chọn gói    Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận Hợp Quy Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Ghế thư giãn Mua ban sim so dep gia goc Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  everonvn Century city  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội khosim  Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Bác sĩ CKI Hồ Quốc Việt in card visit Bảo hiểm xã hội Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  spseo Incatalog  Rượu Nhập Khẩu  danangsale simgiagoc.com thienduongkoi.com.vn  Sofa đẹp giá rẻ  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Bepnamduong.vn quạt trần trang trí  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  Mẩn ngứa ở trẻ  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn  vnrep.com  trandinhhieu  salereal.com.vn  ledinhphong.vn  novalandagent.com.vn  kí tự đặc biệt  Nhà sách Tìm việc làm Dự Án Green Symphony UpAnh123 mạng fpt Grand Marina Máy rửa xe Lịch Vạn Niên Wefinex Vệ sinh công nghiệp uy tín GIDIVI WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST
°