VPUB - Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Update 26 - 01 - 2021
100%

Dienbien.gov.vn - Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Chỉ thị về Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 8/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghiên cứu để nắm vững quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản của Chỉ thị, của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 để cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân nhận thức được về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND, về vị trí, vai trò của  đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; từ đó phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, cử tri trong tỉnh hăng hái tham gia, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thắng lợi, thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo từng đợt, tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải được ban hành kịp thời, thống nhất, sát với tình hình thực tế, khả thi trong thực hiện.

Trên cơ sở căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành và Kế hoạch tổ chức công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Uỷ ban bầu cử tỉnh, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và của tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo theo quy định của pháp luật, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, đúng tiến độ về thời gian. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử đầy đủ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp chặt chẽ triển khai lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn, nhất là những địa bàn trọng điểm, trọng yếu về an ninh chính trị; những khu vực có địa bàn khó khăn, phức tạp, vùng cao, biên giới; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử…

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực về công tác bầu cử, có trách nhiệm tham mưu giúp Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tổ chức cuộc bầu cử, Kế hoạch của Uỷ ban bầu cử tỉnh, Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử tỉnh và các Tiểu ban giúp việc cho Uỷ ban bầu cử tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật và Kế hoạch của Uỷ ban bầu cử tỉnh; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; dự kiến đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả triển khai công tác bầu cử của từng giai đoạn, cho đến khi có kết quả và tổng kết công tác bầu cử…

UBND cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức cuộc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Kế hoạch của Uỷ ban bầu cử tỉnh, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh; Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bầu cử của địa phương mình; Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử; Chủ động nắm tình hình, diễn biến của cuộc bầu cử; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra cơ sở. Tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đạt tỷ lệ cao, bầu đúng, bầu đủ theo số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu.

Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là ở các địa điểm tổ chức các sự kiện triển khai, học tập, nơi đông người và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn./.

Xem Chỉ thị của UBND tỉnh

Lan Phương

 

 

 

 

Tin mới nhất

VPUB – Lễ Khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ dự kiến...(05/03/2021 11:20 CH)

VPUB - Công nhận và cấp Bằng công nhận cho 10 trường đạt chuẩn Quốc gia, năm học 2020 – 2021(25/02/2021 11:19 CH)

VPUB – Phân bổ hơn 2.300 tấn gạo hỗ trợ học sinh đợt 1 học kỳ II năm học 2020 – 2021(25/02/2021 4:47 CH)

VPUB – Điện Biên dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021(08/02/2021 10:10 CH)

VPUB – Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (06/02/2021 4:35 CH)

VPUB - Bổ sung hơn 1,2 tỷ đồng để mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng...(06/02/2021 6:58 SA)

VPUB - Học sinh, sinh viên Điện Biên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19(03/02/2021 2:28 CH)

VPUB - Thành lập 4 chốt kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...(02/02/2021 6:19 SA)

VPUB - Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH đảm bảo QPAN...(01/02/2021 2:50 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp...(29/01/2021 10:33 CH)

VPUB - Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(26/01/2021 11:39 CH)

VPUB - Phê duyệt Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào...(25/01/2021 9:08 CH)

VPUB - Điện Biên dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp đón Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại...(23/01/2021 5:49 SA)

VPUB - Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19(15/01/2021 5:02 CH)

VPUB - Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm(14/01/2021 9:20 CH)

VPUB - Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại...(13/01/2021 10:44 CH)

VPUB - Năm 2021, tỉnh Điện Biên có 1.241 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (11/01/2021 5:33 CH)

VPUB – Phấn đấu đạt mục tiêu “Tất cả thực phẩm được sản xuất, kinh doanh lưu thông và tiêu dùng...(08/01/2021 5:40 SA)

VPUB - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền...(08/01/2021 5:35 SA)

VPUB - Điện Biên: chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 là 1.070 công dân (06/01/2021 11:25 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Thành Lập Doanh Nghiệp Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city Biệt thự west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop ankhanggroup.com  Chuyển nhà chọn gói    Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận Hợp Quy Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Ghế thư giãn Mua ban sim so dep gia goc Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  everonvn Century city  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội khosim  Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Bác sĩ CKI Hồ Quốc Việt in card visit Bảo hiểm xã hội Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  spseo Incatalog  Rượu Nhập Khẩu  danangsale simgiagoc.com thienduongkoi.com.vn  Sofa đẹp giá rẻ  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Bepnamduong.vn quạt trần trang trí  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  Mẩn ngứa ở trẻ  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn  vnrep.com  trandinhhieu  salereal.com.vn  ledinhphong.vn  novalandagent.com.vn  kí tự đặc biệt  Nhà sách Tìm việc làm Dự Án Green Symphony UpAnh123 mạng fpt Grand Marina Máy rửa xe Lịch Vạn Niên Wefinex Vệ sinh công nghiệp uy tín GIDIVI WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST
°