Thông báo bán đấu giá tài sản

Update 05 - 10 - 2020
100%

1677/TB-STC Thông báo lựa chọn và bán đấu giá tài sản Biểukèmtheo

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°