Thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Điện Biên tại Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên

Update 21 - 01 - 2020
100%

Thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Điện Biên tại Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên

Thông báo

Bản Công bố

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°