VPUB - Hiệu quả sau 5 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

Update 31 - 08 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", Hội Khuyến học (HKH) các cấp tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác khuyến học, phong trào xây dựng "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" đã có sự lan tỏa trên khắp các địa bàn xã, phường, thị trấn tạo sự chuyển biến tích cực cho phong trào học tập suốt đời của người lớn, con em đồng bào các dân tộc góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

HKH tỉnh trao phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp quốc gia, năm học 2016 - 2017.

Được thành lập từ năm 2001, HKH tỉnh Điện Biên là tổ chức Hội đặc thù hoạt động trên địa bàn rộng, từ cơ quan, đến các trường học, doanh nghiệp, khối phố, thôn, bản. Trước đây, do đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, nhận thức về công tác khuyến học còn hạn chế; sự quan tâm của một số cấp ủy, Chính quyền đối với công tác khuyến học còn chưa được thường xuyên. Hoạt động của HKH và Hoạt động khuyến học ở các cơ sở đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới còn gặp nhiều khó khăn: Kinh phí hoạt động, sự tham gia đóng góp của các tổ chức xã hội, công tác phát triển hội và hội viên...

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", HKH tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án 281 trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho cán bộ khuyến học các cấp; xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm về xây dựng các mô hình học tập; biên tập tài liệu, hướng dẫn cơ sở về nội dung, tiêu chí, cách thức tổ chức đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập. Hàng năm HKH các huyện, thị xã, thành phố đã làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Quyết định 281 tại địa bàn. Tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở, xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm và tổ chức triển khai đại trà về các mô hình học tập. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mô hình học tập; gương sáng khuyến học trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức sơ kết về chỉ đạo điểm, đánh giá kết quả 2 năm triển khai đại trà các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, HKH tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp về công tác khuyến học với Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức, Đoàn TNCSHồ Chí Minh, Hội Nông dân, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Hàng năm đều tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và bổ sung những nội dung tiếp theo cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Hội và sự chỉ đạo của HKH Việt Nam.

Trong công tác triển khai thí điểm các mô hình học tập, HKH tỉnh đã chọn huyện Điện Biên và 3 xã để chỉ đạo điểm gồm: xã Thanh Chăn, Mường Phăng, Mường Nhà. Kết quả thí điểm, tại 3 xã đã có 30 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập”, 6 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 6 cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập” và đều đạt danh hiệu đã đăng ký. Tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chọn 9 xã, phường, thị trấn, 18 dòng họ, 18 cộng đồng và 316 gia đình làm điểm chỉ đạo. Trong quá trình chí đạo điểm, HKH các cấp đã hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở, tổ chức tập huấn về các nội dung bộ tiêu chí, tổ chức đăng ký, bình xét, đánh giá và công nhận, tổ chức hội nghị đánh giá về chỉ đạo điểm và kế hoạch triển khai đại trà, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. HKH các cấp bám sát vào bộ tiêu chí các mô hình học tập để hướng dẫn cơ sở, hội viên nắm vững từng tiêu chí, tổ chức đăng ký; bình xét đề nghị công nhận.

Bên cạnh đó, HKH các cấp thường xuyên phối hợp với các đơn vị trường học tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các Trung tâm Học tập cộng đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 130/130 xã, phường thành lập được Trung tâm Học tập cộng đồng; số Trung tâm Học tập cộng đồng duy trì hoạt động có hiệu quả, năm 2018 có 29/130 Trung tâm xếp loại tốt, 77/130 Trung tâm xếp loại khá. Hàng năm các Trung tâm học tập cộng đồng đã thu hút từ 150.000 - 170.000 lượt người tham gia học tập văn hóa, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình dự án chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hoạt động văn hóa, thề dục thể thao.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì và hoạt động tổ chức HKH tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố; 130/130 xã, phường, thị trấn; 2.825 chi hội, ban khuyến học; thu hút 156.879 hội viên. Năm 2014, tỷ lệ hội viên trên địa bàn tỉnh chiếm 23,2%, đến năm 2018 tỷ lệ hội viên chiếm 27,2% so với dân số của tỉnh. Việc xây dựng các mô hình học tập đã được các cấp hội quan tâm triển khai chỉ đạo, nhiều gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, tạo điều kiện về mọi mặt để con em duy trì học tập, học tập chuyên cần, người dân lao động tích cực tham gia học tập tại các Trung tâm Học tập cộng đồng; đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu, kinh phí để xây dụng trường lớp học, nhà ở cho học sinh bán trú; xây dựng Quỹ khuyến học. HKH các cấp đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài: Thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi các cấp; trợ cấp cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các đơn vị trường học, vùng bị ảnh hưởng thiên tai; thưởng cho các đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia (bình quân mỗi năm đã chi trên 1 tỷ đồng) góp phần vào thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. HKH các cấp luôn phối hợp với Ngành giáo dục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tỉnh và ngành phát động. Tích cực tuyên truyền vận động các lực lượng trong và ngoài tỉnh tham gia xã hội hóa giáo dục, xây dựng Quỹ khuyến học, trao thưởng và học bổng cho học sinh. Phong trào xây dựng "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" đã có sự lan tỏa trên khắp các địa bàn xã, phường, thị trấn tạo sự chuyển biến tích cực cho phong trào học tập suốt đời của người lớn, con em đồng bào các dân tộc, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học đã luôn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, bám sát cơ sở để tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án 281 và công tác khuyến học, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tuy nhiên, Phong trào phát triển tổ chức hội và hội viên ở một số thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao và một số Ban, Ngành, doanh nghiệp trên dịa bàn tỉnh chưa được quan tâm đúng mức. Nội dung hoạt động ở một số cơ sở chưa sinh động, phong phú, dẫn đến việc thu hút hội viên còn hạn chế. Việc xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở, các địa bàn vùng khó khăn, biên giới đạt kết quả còn thấp so với chỉ tiêu của tỉnh đề ra… Nguyên nhân do cán bộ làm công tác khuyến học ở các cơ sở đều kiêm nhiệm, kinh nghiệm hoạt động hạn chế; kinh phí hoạt động của các cơ sở hội còn gặp nhiều khó khăn; ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động khuyến học còn rất ít (đặc biệt là kinh phí hoạt động cho hội khuyến học tổ chức thực hiện Đề án 281). Một số cấp ủy, Chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào khuyến học, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 281 tại địa phương.

Theo đồng chí Trần Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch HKH tỉnh, thời gian tới, HKH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; trọng tâm là thực hiện tốt Quyết định số 281/QĐ“TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020". Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở hội, thường xuyên kiện toàn củng cố bộ máy, phát triển tổ chức hội và hội viên; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, sát với tình hình thực tiễn, tuân thủ quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra cơ sở, nắm tình hình hội viên, quần chúng để phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, Chính quyền có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Mở rộng sự phối họp giữa tổ chức hội đối với các ngành, đoàn thể trong tỉnh tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng, sự năng động, tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, Trung ương Hội chỉ đạo./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Quý I năm 2020, toàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ tổ chức cai nghiện ma túy cho hơn 200 người(15/04/2020 4:02 CH)

VPUB - Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024(02/10/2019 9:23 CH)

VPUB - Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 -...(13/09/2019 9:11 CH)

VPUB - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh, khích lệ khả năng nghiên cứu khoa học...(08/09/2019 3:25 CH)

VPUB - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Tặng gần 2.300 suất quà cho học sinh trường PTDTBT...(06/09/2019 12:38 SA)

VPUB - Hiệu quả sau 5 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình,...(31/08/2019 4:15 CH)

VPUB - Trao 36 giải tại cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên, năm 2019”(20/07/2019 12:34 SA)

VPUB - Lễ xuất quân học kỳ quân đội “Trải nghiệm làm chiến sỹ” năm 2019(06/06/2019 5:59 CH)

VPUB - Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và vận động trong nhà trường(25/05/2019 11:26 CH)

VPUB - Thành phố Điện Biên Phủ khai mạc "Liên hoan Tiếng hát trẻ thơ năm 2019"(18/04/2019 3:22 CH)

VPUB - Nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu tình nguyện (08/03/2019 11:04 CH)

VPUB - Tiếp nhận trên 200 đơn vị máu trong Ngày Hội xuân hồng năm 2019(07/03/2019 9:30 CH)

VPUB - Tọa đàm kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam(27/02/2019 11:59 CH)

VPUB - Khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn và thực tế cơ sở cho cán bộ các tỉnh Bắc Lào, khóa IV...(26/02/2019 11:58 CH)

VPUB - Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị y tế nhân ngày Thầy...(26/02/2019 11:25 CH)

VPUB - 70 vận động viên tham gia giải cầu lông khối thi đua văn hóa - xã hội chào mừng ngày Thầy...(23/02/2019 11:21 CH)

VPUB – Đảm bảo công tác Y tế trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban năm 2019 (14/02/2019 11:34 CH)

VPUB - Mường Lay phấn đấu năm 2019 khám, chữa bệnh nhân đạo và cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 300...(28/01/2019 3:50 CH)

VPUB - Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người(18/01/2019 4:23 SA)

VPUB – Năm 2018, ngành Y tế đạt và vượt 9/11 các chỉ tiêu y tế cơ bản(15/01/2019 11:32 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°