VPUB - Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 27 - 07 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Để thực hiện tốt các đề án của Trung ương và của tỉnh về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2165/KH-UBND ngày 23/7/2019 về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Những người phụ nữ dân tộc Mông hoa (xã Sa Lông, huyện Mường Chà) đang thêu hoa văn trên trang phục truyền thống.

Cụ thể, kế hoạch đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2019 - 2025: Đến năm 2021, hoàn thành 100% việc kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số. Lập 03 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn , trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.Vinh danh từ 3 - 5 Nghệ nhân ưu tú nắm giữ tri thức dân gian liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tổ chức 1 lớp tập huấn về phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Duy trì, phát triển mô hình hợp tác xã, cơ sở sản xuất và xây dựng mới các làng nghề liên quan về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số. Hàng năm duy trì tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Định kỳ hàng năm tổ chức Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với các lễ hội; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch; Ngày hội đoàn kết các dân tộc hoặc các sự kiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến năm 2021, 100% học sinh các Trường Dân tộc Nội trú, học sinh là người dân tộc thiểu số các cấp học trên địa bàn tỉnh triển khai mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình 2 buổi/tuần và vào các dịp lễ, tết, ngày hội, sự kiện quan trọng; đồng thời tuyên truyền, vận động các học sinh là dân tộc kinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số mà mình ưa thích vào các dịp tổ chức cuộc thi, ngày hội, lễ, tết, sự kiện quan trọng và các buổi học trong tuần. Hỗ trợ giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống tại một số điểm di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục lập 3 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.Tiếp tục vinh danh Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân (nếu có) nắm giữ tri thức dân gian liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tiếp tục tổ chức lớp tập huấn về phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì và phát triển mô hình hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các làng nghề (nếu có) liên quan về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tiếp tục duy trì tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Định kỳ hàng năm tổ chức Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với các lễ hội; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch; Ngày hội đoàn kết các dân tộc hoặc các sự kiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp tục duy trì việc học sinh các trường dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc thiểu số các cấp học trên địa bàn tỉnh mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình 2 buổi/tuần và vào các dịp lễ, tết, ngày hội, sự kiện quan trọng trở thành nề nếp; đồng thời vận động các học sinh là dân tộc kinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số mà mình ưa thích vào các dịp tổ chức cuộc thi, ngày hội, lễ, tết, sự kiện quan trọng và các buổi học trong tuần. Hỗ trợ giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống tại  một số điểm di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hình ảnh, vẻ đẹp, ý nghĩa, giá trị của trang phục truyền thống các dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của nhân dân các dân tộc thiểu số đối với việc gìn giữ, phát huy trang phục dân tộc thông qua việc truyền dạy, kế thừa và phát huy một số nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống. Nghiên cứu, lập kế hoạch bảo tồn các làng nghề truyền thống trong các khâu của chuỗi sản xuất (trồng lanh, kéo sợi, dệt vải, thêu may, tiêu thụ sản phẩm…), tạo điều kiện tổ chức các lớp truyền dậy, để Nghệ nhân tham gia truyền dạy di sản văn hóa, đặc biệt là phương thức bảo tồn trang phục dân tộc, nhằm triển khai có hiệu quả nội dung của Kế hoạch. Tăng cường liên kết giữa các tỉnh thành, các dân tộc để hỗ trợ quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm theo lợi thế của từng tỉnh, từng dân tộc nhằm phát triển nghề sản xuất trang phục truyền thống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm, tổ chức các buổi giao lưu hoặc Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm giới thiệu nét đẹp trang phục truyền thống, giáo dục ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Tổ chức sản xuất các mặt hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch từ chất liệu vải truyền thống; kết hợp giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm trang phục truyền thống tại các sự kiện thông tin, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh hoặc tham gia các sự kiện văn hóa tại Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách đãi ngộ các Nghệ nhân tham gia vào quá trình sản xuất, gìn giữ trang phục truyền thống, đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm rà soát, kịp thời lựa chọn các Nghệ nhân tiêu biểu nắm giữ di sản trang phục truyền thống, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú nhằm tôn vinh, động viên các Nghệ nhân tiếp tục phát huy vai trò trong việc gìn giữ di sản. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng  dòng họ, người có uy tín trong bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí và cân đối ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch. Các sở, ban, ngành; các đoàn thể quần chúng; các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và địa bàn quản lý. Đẩy mạnh huy động nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sự ủng hộ đóng góp của nhân dân; tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương với địa phương và những người có kiến thức, am hiểu về văn hóa dân tộc, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu di sản văn hóa - trang phục các dân tộc. Nhân rộng mô hình sản xuất nghề thủ công mỹ nghệ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các làng nghề liên quan về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số; hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phù hợp để phát triển bền vững các mô hình.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, đầu mối thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hàng năm chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Việc thực hiện Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” (sau đây gọi tắt là Đề án), nhằm bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu “Di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu”, góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; từng bước đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc./.

Lan Phương (BS)

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019(04/01/2020 11:42 CH)

VPUB - Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Mường Then, Hội tụ và phát triển”(17/10/2019 11:59 CH)

VPUB - Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024(02/10/2019 9:23 CH)

VPUB - Lễ xuất quân Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên lần thứ XVII năm 2019(26/09/2019 3:18 CH)

VPUB - Tập huấn Nghiệp vụ Quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho 70 học viên(24/09/2019 8:32 CH)

VPUB - 30 học viên được tập huấn nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động du lịch(23/09/2019 5:19 CH)

VPUB - 150 học viên được bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (23/09/2019 5:08 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo các điều kiện phối hợp tổ chức Ngày hội văn hóa...(13/09/2019 9:14 CH)

VPUB - Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 -...(13/09/2019 9:11 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang(09/09/2019 3:19 CH)

VPUB - Hội thi “Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVII - năm 2019 dự kiến diễn ra từ...(08/09/2019 7:18 CH)

VPUB - Chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ người nghèo(08/09/2019 6:51 CH)

VPUB - Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 dự kiến diễn ra từ 17/10 - 18/11/2019(06/09/2019 10:17 CH)

VPUB - Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn(06/09/2019 5:36 CH)

VPUB - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Tặng gần 2.300 suất quà cho học sinh trường PTDTBT...(06/09/2019 12:38 SA)

VPUB - Người dân Điện Biên nô nức tham gia các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và...(02/09/2019 10:05 CH)

VPUB - Chương trình nghệ thuật: “Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh”(01/09/2019 11:53 CH)

VPUB - Vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2019 sẽ diễn ra từ 10 - 19/10/2019 tại...(29/08/2019 11:22 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc...(29/08/2019 10:04 CH)

VPUB - Điện Biên đẩy mạnh thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng...(29/08/2019 9:53 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°