Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh Qúy I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Qúy II - năm 2019 của tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 11 - 06 - 2019
100%

Xem chi tiết Báo cáo Tại đây

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°