VPUB - Huyện Điện Biên đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”

Update 06 - 11 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Trong những năm qua, UBND huyện Điện Biên đã chỉ đạo lực lượng vũ trang các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương trong khu vực phòng thủ (KVPT) trên các mặt để xây dựng KVPT huyện vững mạnh toàn diện.

Lực lượng Dự bị động viên huyện Điện Biên tham gia diễn tập KVPT cấp huyện.

Cụ thể, hàng năm, UBND huyện Điện Biên đã chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong sự nghiệp đổi mới. Nội dung quán triệt trọng tâm là những quan điểm, chủ trương của Đảng về QP-AN, các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu và tỉnh về thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới, nhằm tạo sự thống nhất từ huyện đến cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa những quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, triển khai các biện pháp thực hiện đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, các công trình phòng thủ trên địa bàn huyện đã được tổ chức khảo sát và hoàn thành quy hoạch tổng thể trong KVPT, UBND huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành đo, vẽ, cắm mốc theo quy định. Quá trình quy hoạch KVPT, đã chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN. Công tác Hậu cần - Kỹ thuật được địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ theo kế hoạch bảo đảm cho nhiệm vụ thời chiến. Trên cơ sở kế hoạch chương trình hành động, UBND huyện đã chỉ đạo Quân sự, Công an và các ban, ngành hàng năm điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phương án tác chiến phòng thủ, hệ thống kế hoạch B phù hợp với đặc điểm tình hình, sát đúng với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng cơ quan, đơn vị bảo đảm cho sự lãnh đạo, điều hành khi chuyển địa phương sang hoạt động thời chiến.

Triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai trên địa bàn huyện gắn với xây dựng các tuyến đường phục vụ kinh tế - quốc phòng; thành lập tiểu đội dân quân thường trực, khảo sát các phương án chốt chiến đấu của dân quân ở các xã biên giới; các điểm tựa, các cụm điểm tựa; để từng bước hoàn chỉnh thế trận của KVPT.

Tập trung xây dựng lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, trong đó lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng các cấp. Tập trung tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập KVPT từng cấp cụ thể. Trong 10 năm qua, huyện đã tổ chức diễn tập 48 cuộc với 9.772 lượt người tham gia đạt 100 % chỉ tiêu trên giao, kết quả các lần diễn tập đều đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; các phương án diễn tập bảo đảm bí mật, sát với tình huống có thể diễn ra trên địa bàn và đối tượng tác chiến; qua các lần diễn tập đã nâng cao trình độ nhận thức và khả năng xử trí tình huống của cán bộ các cấp và lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Công tác quản lý nhà nước về biên giới được tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với 2 huyện: Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng và huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ nước bạn Lào. Duy trì tốt mối quan hệ trao đổi thông tin, nắm tình hình; chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát một số khu vực giáp biên, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vượt biên, xâm nhập trái phép, nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... góp phần ổn định tình hình, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa ta với bạn, giữ vững an ninh biên giới, tạo điêu kiện phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định hòa bình của nhân dân trên địa bàn biên giới.

Trên cơ sở đó, đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường của địa phương, xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. từng bước quy hoạch và đầu tư xây dựng các KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương huyện, xác định các mục tiêu trọng yếu về chính trị, quân sự, an ninh.

Mặt khác, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng và hoạt động KVPT then chốt, tích cực nghiên cứu các văn bản lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp chỉ đạo và cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát đúng, phù hợp thực tế tình hình địa phương để triển khai thực hiện.

Qua những biện pháp triển khai kịp thời, đồng bộ, những năm qua, tiềm lực và thế trận của KVPT huyện đã được xây dựng theo hướng “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, khả năng bảo vệ địa bàn, ứng phó với các tình huống QP-AN được nâng lên, đủ sức ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT trên địa bàn huyện Điện Biên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với QP-AN tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn thiếu đồng bộ; hiệu quả vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị của một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa cao, do đó, khi có tình huống xảy ra ở địa phương xử lý còn lúng túng, bị động. Việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong nhân dân có lúc, có nơi còn hạn chế, nhất là việc bám, nắm cơ sở, gần dân để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, do đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Để tạo nền tảng xây dựng KVPT vững chắc đi vào chiều sâu, có sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, Ông Bùi Hải Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: "Thời gian tới, bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, huyện Điện Biên sẽ đẩy mạnh quán triệt, thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT. nhất là xây dựng cơ sở chính trị, củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực, thế trận quân sự trên các địa bàn chiến lược, xung yếu; chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong KVPT, đặc biệt là Ban chỉ đạo phòng thủ. Đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quôc phòng, an ninh, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, đặc biệt tăng cường quốc phòng, an ninh trên các địa bàn trọng điểm, chiến lược, biên giới, toàn dân vững mạnh nơi “phên giậu” tạo lập thế trận rộng khắp liên hoàn vững chắc. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng, hoạt động của KVPT. Đặc biệt, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, công an, biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có đối sách xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống"./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Điện Biên(25/10/2020 9:46 SA)

VPUB – Phát triển Nông nghiệp hữu cơ theo xu hướng hiện đại(22/10/2020 10:08 CH)

VPUB - Tuổi trẻ huyện Điện Biên với phong trào hiến máu tình nguyện(21/10/2020 9:34 CH)

VPUB - Tích cực vận động người dân hiến đất xây dựng nông thôn mới(21/10/2020 9:23 CH)

VPUB – Huyện Điện Biên tập trung khai thác lợi thế để phát triển nông nghiệp(20/10/2020 10:49 CH)

VPUB - Bế mạc Hội thi thể thao Người cao tuổi tỉnh Điện Biên năm 2020(19/10/2020 2:41 CH)

VPUB - Trên 150 vận động viên tham gia Hội thi thể thao Người Cao tuổi tỉnh Điện Biên năm 2020(17/10/2020 7:38 CH)

VPUB - Phụ nữ huyện Điện Biên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua(16/10/2020 11:43 CH)

VPUB - Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(15/10/2020 11:28 CH)

VPUB – Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên(15/10/2020 3:55 CH)

VPUB – Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV,...(15/10/2020 2:39 CH)

VPUB – Đại hội bước vào phiên bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(14/10/2020 11:56 CH)

VPUB – Điện Biên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, hiệm kỳ 2020 – 2025(14/10/2020 9:03 CH)

VPUB – Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa...(14/10/2020 1:13 SA)

VPUB - Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV(14/10/2020 12:17 SA)

VPUB - Vững tin về tương lai rực rỡ(12/10/2020 8:57 CH)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn làm việc với lãnh đạo huyện Mường Ảng và kiểm tra 1 số công...(10/10/2020 11:52 CH)

VPUB - Điện Biên rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV(08/10/2020 11:34 CH)

VPUB - Chủ động dự trữ nguồn thức ăn, phòng chống đói, rét cho đàn gia súc vụ Đông Xuân(06/10/2020 8:31 CH)

VPUB - Lễ Pang Phoóng (Tạ ơn) của người Kháng xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo được đưa vào Danh mục...(05/10/2020 4:54 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°