VPUB - Huyện Điện Biên đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”

Đăng ngày 06 - 11 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Trong những năm qua, UBND huyện Điện Biên đã chỉ đạo lực lượng vũ trang các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương trong khu vực phòng thủ (KVPT) trên các mặt để xây dựng KVPT huyện vững mạnh toàn diện.

Lực lượng Dự bị động viên huyện Điện Biên tham gia diễn tập KVPT cấp huyện.

Cụ thể, hàng năm, UBND huyện Điện Biên đã chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong sự nghiệp đổi mới. Nội dung quán triệt trọng tâm là những quan điểm, chủ trương của Đảng về QP-AN, các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu và tỉnh về thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới, nhằm tạo sự thống nhất từ huyện đến cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa những quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, triển khai các biện pháp thực hiện đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, các công trình phòng thủ trên địa bàn huyện đã được tổ chức khảo sát và hoàn thành quy hoạch tổng thể trong KVPT, UBND huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành đo, vẽ, cắm mốc theo quy định. Quá trình quy hoạch KVPT, đã chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN. Công tác Hậu cần - Kỹ thuật được địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ theo kế hoạch bảo đảm cho nhiệm vụ thời chiến. Trên cơ sở kế hoạch chương trình hành động, UBND huyện đã chỉ đạo Quân sự, Công an và các ban, ngành hàng năm điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phương án tác chiến phòng thủ, hệ thống kế hoạch B phù hợp với đặc điểm tình hình, sát đúng với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng cơ quan, đơn vị bảo đảm cho sự lãnh đạo, điều hành khi chuyển địa phương sang hoạt động thời chiến.

Triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai trên địa bàn huyện gắn với xây dựng các tuyến đường phục vụ kinh tế - quốc phòng; thành lập tiểu đội dân quân thường trực, khảo sát các phương án chốt chiến đấu của dân quân ở các xã biên giới; các điểm tựa, các cụm điểm tựa; để từng bước hoàn chỉnh thế trận của KVPT.

Tập trung xây dựng lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, trong đó lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng các cấp. Tập trung tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập KVPT từng cấp cụ thể. Trong 10 năm qua, huyện đã tổ chức diễn tập 48 cuộc với 9.772 lượt người tham gia đạt 100 % chỉ tiêu trên giao, kết quả các lần diễn tập đều đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; các phương án diễn tập bảo đảm bí mật, sát với tình huống có thể diễn ra trên địa bàn và đối tượng tác chiến; qua các lần diễn tập đã nâng cao trình độ nhận thức và khả năng xử trí tình huống của cán bộ các cấp và lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Công tác quản lý nhà nước về biên giới được tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với 2 huyện: Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng và huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ nước bạn Lào. Duy trì tốt mối quan hệ trao đổi thông tin, nắm tình hình; chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát một số khu vực giáp biên, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vượt biên, xâm nhập trái phép, nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... góp phần ổn định tình hình, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa ta với bạn, giữ vững an ninh biên giới, tạo điêu kiện phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định hòa bình của nhân dân trên địa bàn biên giới.

Trên cơ sở đó, đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường của địa phương, xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. từng bước quy hoạch và đầu tư xây dựng các KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương huyện, xác định các mục tiêu trọng yếu về chính trị, quân sự, an ninh.

Mặt khác, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng và hoạt động KVPT then chốt, tích cực nghiên cứu các văn bản lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp chỉ đạo và cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát đúng, phù hợp thực tế tình hình địa phương để triển khai thực hiện.

Qua những biện pháp triển khai kịp thời, đồng bộ, những năm qua, tiềm lực và thế trận của KVPT huyện đã được xây dựng theo hướng “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, khả năng bảo vệ địa bàn, ứng phó với các tình huống QP-AN được nâng lên, đủ sức ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT trên địa bàn huyện Điện Biên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với QP-AN tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn thiếu đồng bộ; hiệu quả vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị của một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa cao, do đó, khi có tình huống xảy ra ở địa phương xử lý còn lúng túng, bị động. Việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong nhân dân có lúc, có nơi còn hạn chế, nhất là việc bám, nắm cơ sở, gần dân để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, do đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Để tạo nền tảng xây dựng KVPT vững chắc đi vào chiều sâu, có sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, Ông Bùi Hải Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: "Thời gian tới, bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, huyện Điện Biên sẽ đẩy mạnh quán triệt, thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT. nhất là xây dựng cơ sở chính trị, củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực, thế trận quân sự trên các địa bàn chiến lược, xung yếu; chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong KVPT, đặc biệt là Ban chỉ đạo phòng thủ. Đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quôc phòng, an ninh, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, đặc biệt tăng cường quốc phòng, an ninh trên các địa bàn trọng điểm, chiến lược, biên giới, toàn dân vững mạnh nơi “phên giậu” tạo lập thế trận rộng khắp liên hoàn vững chắc. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng, hoạt động của KVPT. Đặc biệt, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, công an, biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có đối sách xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống"./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Cô giáo trẻ tận tụy với nghề(20/11/2019 3:48 CH)

VPUB – Nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường(19/11/2019 10:47 CH)

VPUB - Cô giáo Bùi Thị Việt Hà: Hết lòng vì sự nghiệp trồng người(18/11/2019 4:31 CH)

VPUB - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lèng: Tập trung nâng cao chất lượng giáo...(15/11/2019 11:57 CH)

VPUB - Lễ phát động hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo"(15/11/2019 10:11 CH)

VPUB – Thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Mường Ảng(12/11/2019 10:52 CH)

VPUB - Lễ hội Tết hoa truyền thống dân tộc Cống (bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) sẽ...(12/11/2019 10:13 CH)

VPUB - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên lần thứ IV, năm 2019 sẽ được diễn ra từ 5 -...(09/11/2019 9:51 CH)

VPUB – Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Điện...(09/11/2019 4:47 CH)

VPUB - Huyện Điện Biên đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”(06/11/2019 9:03 CH)

VPUB – Thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo Tờ trình(05/11/2019 5:58 CH)

VPUB - 19 đội tham gia Giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên lần thứ 36,...(05/11/2019 3:45 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý làm việc với UBND huyện Mường Ảng(04/11/2019 11:35 CH)

VPUB - Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ 9...(04/11/2019 11:30 CH)

VPUB – Đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (01/11/2019 11:20 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý làm việc với UBND huyện Mường Chà(01/11/2019 10:49 CH)

VPUB - Phát huy vai trò của người Cựu chiến binh, hăng hái học tập và làm theo Bác(01/11/2019 2:41 CH)

VPUB - Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ 9...(31/10/2019 10:50 CH)

VPUB – Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giữa hai huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên và huyện...(30/10/2019 8:56 CH)

VPUB - Khai mạc Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019(25/10/2019 4:51 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°