VPUB - Thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng

Đăng ngày 26 - 11 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại văn bản số 3430/KH-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nêu rõ, phấn đấu đến năm 2025, có khoảng 2.200 triệu doanh nghiệp đăng ký hoạt động và đến năm 2030 gần 3.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh) vào GRDP của tỉnh để đến năm 2025 đạt khoảng 75%, đến năm 2030 đạt khoảng 78%.

Riêng giai đoạn 2020 - 2025, tăng trưởng bình quân số lao động đạt khoảng 6%/năm; Tăng trưởng bình quân thu nhập của người lao động đạt khoảng 20%/năm; Tăng trưởng bình quân mức đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 15%/năm và thu hẹp dần khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh so với nhóm dẫn đầu trong nước; có doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong khu vực và quốc tế.

Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, đẩy mạnh phát huy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng giá trị đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Để đạt được các mục tiêu như kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân. Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; Tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững./.

Phan Anh

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°