VPUB - Khai thác có hiệu quả hệ thống bảng, biển tuyên truyền cổ động trực quan

Đăng ngày 01 - 02 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Trong năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực tuyên truyền nói chung, đối với hệ thống bảng, biển tuyên truyền cổ động trực quan nói riêng, tập trung triển khai nhiều nội dung công tác, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức quan lý, khai thác có hiệu quả hệ thống bảng, biển tuyên truyền; đầu tư xây dựng, nâng cấp thường xuyên hệ thống các bảng cổ động trực quan từ tỉnh đến cơ sở nhằm tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.

Những năm qua công tác tuyên truyền cổ động nói chung và đặc biệt là công tác tuyên truyền cổ động trực quan nói riêng trên địa bàn tỉnh Điện Biên được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục và sát sao. Cùng với sự phát triển năng động của kinh tế - xã hội, hoạt động tuyên truvền cổ động trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, đa dạng về hình thức, tập trung chủ yếu vào một số hình thức chính như: bảng tấm lớn, biển tuyên truyền tấm nhỏ được treo tại các cột điện, biển tuyên truyền trên dải phân cách và tuyên truyền trên hệ thống băng rôn. Hệ thống bảng, biển tuyên truyền được triển khai tổ chức lắp đặt tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền trên hệ thống băng rôn được triển khai thường xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động, sự kiện, thông tin tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo ông Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã đầu tư hơn 4.000 biển tuyên truyền tấm nhỏ, 1.612 áp phích tuyên truyền; hằng năm duy trì sáng tác 6 tranh mẫu. 4.039 bảng tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị do các Sở, ban, ngành và và UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý khai thác và sử dụng; 1.119 bảng, biển, khẩu hiệu tuyên truyền đã xuống cấp, hư hỏng, nội dung tuyên truyền không còn phù hợp. Trong đó, 774 bảng, biển, khẩu hiệu tuyên truyền đã xuống cấp, hư hỏng, nội dung tuyên truyền không còn phù hợp đã được tháo dỡ; 345 bảng, biển, khẩu hiệu đã được sửa chữa, thay thế.

Hoạt động tuyên truyền bằng hệ thống biển, bảng đã bám sát những đặc điểm của đời sống kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của đất nước, của tỉnh, địa phương theo từng giai đoạn; phát huy được hiệu quả, phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó thế hiện vai trò là kênh thông tin quan trọng, truyền tải một cách kịp thời, sinh động, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như sản phâm của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hệ thống các bảng cố động trực quan luôn được các Sở, ban, ngành liên quan quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp thường xuyên hàng năm từ tỉnh đến cơ sở góp phần vào công cuộc xây dựng kinh tế - văn hoá- xã hội trên địa bàn tỉnh, làm cho cảnh quan đô thị thêm màu sắc đa dạng và phong phú, hấp dẫn. Chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao. Hình thức trình bày, chất lượng mỹ thuật các bảng, biển được cải thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và phù hợp với trình độ, nhu cầu cảm thụ của nhân dân. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên, có hiệu quả; kịp thời nhắc nhờ, chấn chỉnh và xử lý đối với các trương hợp vi phạm quy định, các hình thức tuyên truyền gây phản cảm, tạo dư luận trong xã hội. Công tác quản lý nhà nước được thực hiện nghiêm túc theo quy định của nhà nước. Các cơ quan, ban ngành có liên quan (như ngành văn hóa, quản lý đô thị. xây dựng...) và chính quyền địa phương tại cơ sở đã có sự phối họp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ. Việc quản lý bằng các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã tạo điều kiện cho công tác quản lý hệ thống biển bảng tuyên truyền đi vào nề nếp, phù hợp với mỹ quan đô thị, thích ứng với quá trình phát triển và hội nhập. Đồng thơi sắp xếp, bố trí hệ thống tuyên truyền theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù họp với kiến trúc hạ tầng, tốc độ và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bảo đảm và nâng cao yếu tố cảnh quan, tính văn hóa, kiến trúc và văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, qua thời gian khai thác, sử dụng, hệ thống bảng, biển tuyên truyền cổ động trực quan đã bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại như xuống cấp, hư hại, nội dung tuyên truyền không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Kích thước, tiêu chuẩn kỹ thuật, vị trí treo dựng bảng chưa khoa học, thiếu thẩm mỹ, chưa đảm bảo vị trí, khoảng cách theo quy định...  

Nguyên nhân do Điện Biên là một tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, giao thông đi lại rất khó khăn; công tác tuyên truyền phổ biến các quy định, chính sách pháp luật đến với người dân; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với địa bàn các huyện vùng cao gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, lực lượng cán bộ thực hiện làm công tác tuyên truyền, cộng tác viên tuyên truyền ở cơ sở, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số tại các đơn vị cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, biên chế ít trong khi phải thực hiện rất nhiều công việc khác. Cùng với đó, do thiếu kinh phí nên việc lắp đặt hệ thống biển, bảng quảng cáo kết hợp với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tập trung tại các địa điểm công cộng còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu; Việc thay thế, sửa chữa các bảng biển xuống cấp, có nội dung không còn phù hợp chưa được thực hiện đầy đủ; việc huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác tuyên truyền còn hạn chế. Công tác vận động đẩy mạnh xã hội hoá mới chỉ diễn ra ở nhũng thời điểm có các sự kiện lớn, chưa thường xuyên, liên tục. Việc vận dụng và cụ thể hóa chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa thông tin trong đó có lĩnh vực tuyên truyền còn nhiều hạn chế, chưa thu hút và huy động được nguồn vốn của xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp đầu tư thực hiện công tác tuyên truyền. Nhiều bảng tuyên truyền tấm lớn được thiết kế, lắp đặt chưa đảm bảo, thống nhất về quy cách thực hiện; vị trí bảng tuyên truyền còn chưa phù họp, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tể của địa phương. Nhiều vị trí đã không phù hợp hoặc bị che lấp bởi các công trình xây dựng, cây xanh, hiệu quả truyền tải thông tin thấp, hình thức chưa tương xứng với nội dung, gây lãng phí ngân sách, tốn nhiều diện tích sử dụng đất, tiêu chuẩn kỹ thuật, vị trí treo dựng bảng còn tuỳ tiện, chưa khoa học, thiếu thẩm mỹ. Các hình thức cổ động còn bó hẹp trong phạm vi địa bàn trung tâm, các tuyến giao thông chính, chưa được mở rộng theo hướng phát triến không gian. Nhiều tấm bảng bị rách, hoen gỉ, bạc màu, nội dung bị phai mờ, bong tróc, gây phản cảm và mất tính thẩm mỹ.

Để đáp ứng đuợc yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp như: Có chính sách khuyến khích thoả đáng về tinh thần và vật chất đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền, cộng tác viên tuyên truyền ở cơ sở, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số; tập trung nguồn lực đầu tư, đảm bảo ngân sách nhà nước cho công tác tuyên truyền trong chương trình mục tiêu quốc gia, huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác tuyên truyền; củng cố và hoàn thiện bộ máy làm công tác tuyên truyền cổ động. Đẩy mạnh việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý nhà nước và đội ngũ họa sĩ; tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý và trực tiếp làm công tác tuyên truyền cổ động trực quan, đặc biệt là cán bộ tuyên truyền cấp xã, phường, thị tnìn, đảm bảo chất lượng của hệ thống tuyên truyền. Bên cạnh đó, chú trọng ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ trong các khâu chuyên môn như thiết kế, lắp đặt.. các bảng biển nhằm tạo sự thống nhất giữa nội dung tuyên truyền và hình thức thấm mỹ. Tiếp tục trang bị và đầu tư các phưong tiện tuyên truyền cần thiết cho việc triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở; tập trung ưu tiên tuyên truyền cho các xã nghèo, các xã ở vùng sâu, vùng xa... để nắm bắt chủ trương thực hiện kịp thời và đúng những quy định./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019(20/08/2019 10:10 CH)

VPUB - Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 sẽ diễn ra từ 18 - 20/10 tại tỉnh Điện...(20/08/2019 6:19 CH)

VPUB - Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024(28/07/2019 11:54 CH)

VPUB - Xúc động, hào hùng Lễ thắp nến tri ân và Chương trình nghệ thuật “Khải hoàn ca - Âm vang...(26/07/2019 11:59 CH)

VPUB - Trao 125 suất quà cho các đối tượng chính sách, các cháu học sinh vượt khó học giỏi(26/07/2019 10:33 CH)

VPUB - Lễ thắp nến tri ân và Chương trình nghệ thuật “Khải hoàn ca - Âm vang Điện Biên” dự kiến...(23/07/2019 11:59 CH)

VPUB - Tổng kết, trao giải cuộc thi "Thơ Điện Biên 2019"(16/07/2019 11:46 CH)

VPUB - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(10/07/2019 11:59 CH)

VPUB - Trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 20 cá nhân (10/07/2019 11:39 CH)

VPUB - Tặng thưởng 9 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức các hoạt...(28/06/2019 5:56 CH)

VPUB - Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh: Trao 48...(25/06/2019 11:59 CH)

VPUB - Khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh...(21/06/2019 6:26 CH)

VPUB - Đoàn công tác liên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao, du lịch kiểm tra, giám sát công tác gia...(21/06/2019 1:34 SA)

VPUB - Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào,...(19/06/2019 6:49 CH)

VPUB - Bế mạc Hội thi thể thao Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, năm 2019(15/06/2019 11:14 CH)

VPUB -Trên 560 vận động viên tham gia Hội thi thể thao Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ VI, năm 2019(14/06/2019 4:00 CH)

VPUB - Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại...(12/06/2019 11:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng vũ...(10/06/2019 11:54 CH)

VPUB - Tọa đàm "50 năm Quân khu 2 hành quân theo chân Bác"(07/06/2019 4:14 CH)

VPUB - Trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách(02/06/2019 11:53 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°