Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách địa phương 3 năm 2019-2021

Đăng ngày 10 - 08 - 2018
100%

Xem chi tiết báo cáo Tại đây

Tin mới nhất

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019(15/10/2019 11:08 CH)

Báo cáo quyết toán công khai NSDP 2017(19/07/2019 10:04 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu chi NSDP 6 tháng đầu năm 2019(19/07/2019 10:03 CH)

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2019(12/04/2019 9:22 CH)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(10/01/2019 3:08 CH)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019(09/01/2019 9:18 CH)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2018(09/01/2019 9:15 CH)

Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2019 – 2021(04/12/2018 9:49 CH)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(04/12/2018 5:44 CH)

Báo cao tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019(04/12/2018 3:33 CH)

DỰ THẢO BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(10/11/2018 4:29 CH)

Tờ trình về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018(15/10/2018 9:05 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Xây dựng dự toán thu,...(10/08/2018 6:59 CH)

THYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018(13/07/2018 11:07 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp...(12/07/2018 3:32 CH)

Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và...(31/05/2018 3:44 CH)

Tình hình thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2018(08/05/2018 2:27 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018(07/04/2018 5:46 CH)

VPUB - Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018(05/01/2018 3:14 CH)

VPUB - Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016(05/01/2018 3:11 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°