Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Đăng ngày 26 - 05 - 2018
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 1356/UBND-NC

V/v triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên,  ngày  25  tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Sở Công thương;

- Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo địa chỉ: dienbien.gov.vn; mục: Văn bản đến); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NC.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Mùa A Sơn

 

 

Tin mới nhất

VPUB - Phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt hiệu quả(10/06/2019 8:49 CH)

VPUB - Phương án tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2019 - 2020(03/06/2019 3:36 CH)

VPUB – Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá(28/05/2019 9:59 CH)

VPUB – Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,...(10/05/2019 5:30 SA)

VPUB - Tiếp nhận hơn 1,8 tỷ đồng nguồn tài trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam(04/05/2019 2:22 CH)

VPUB - Tiếp nhận nguồn tài trợ do tổ chức BDCF trao tặng và hỗ trợ lắp đặt hệ thống máy lọc nước...(09/04/2019 5:11 CH)

VPUB – Phấn đấu 90% người nhiễm HIV trong cộng đồng được phát hiện và báo cáo(09/04/2019 4:45 CH)

VPUB - Điện Biên: Dự kiến 5.431 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019(03/04/2019 11:51 CH)

VPUB - Tăng cường hoạt động đối ngoại năm 2019(28/03/2019 10:03 CH)

VPUB - Bắn 60 giàn pháo hoa tầm thấp trong chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2019(13/03/2019 11:38 CH)

VPUB – Tổ chức triển khai đào tạo nghề cho 8.000 người trên địa bàn tỉnh năm 2019(11/03/2019 1:08 CH)

VPUB - Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng(04/03/2019 3:24 CH)

VPUB - Triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa...(01/03/2019 9:27 CH)

VPUB – Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh xuống còn 33,97 % năm 2019(25/02/2019 10:25 CH)

VPUB - Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2019(25/02/2019 9:25 CH)

VPUB - Năm 2019 Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 8.650 lao động(25/02/2019 5:07 CH)

VPUB - Triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2019–2021 (15/02/2019 5:04 SA)

VPUB – Phấn đấu đến năm 2025 bảo vệ và phát triển 1.500 ha cây hoa Ban tự nhiện và trồng mới 40 -...(26/12/2018 10:13 CH)

VPUB - Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững(26/12/2018 9:23 CH)

VPUB - Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh(25/12/2018 9:10 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°