Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Đăng ngày 26 - 05 - 2018
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 1356/UBND-NC

V/v triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên,  ngày  25  tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Sở Công thương;

- Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo địa chỉ: dienbien.gov.vn; mục: Văn bản đến); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NC.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Mùa A Sơn

 

 

Tin mới nhất

VPUB - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019(18/06/2018 2:51 CH)

VPUB - Phấn đấu tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu(17/06/2018 5:33 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính(08/06/2018 4:00 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp...(08/06/2018 3:55 CH)

VPUB - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa...(30/05/2018 4:32 CH)

Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (26/05/2018 3:52 CH)

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°