Báo cao tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019

Update 04 - 12 - 2018
100%

Xem báo cáo chi tiết tại đây

Xem chi tiết biểu mẫu tại đây

Tin mới nhất

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020(19/10/2020 4:43 CH)

Biểu dự toán năm 2021(10/08/2020 9:31 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Xây dựng dự toán thu, chi...(10/08/2020 9:14 CH)

Tờ trình về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020(15/07/2020 11:11 CH)

Công khai Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020(14/07/2020 11:02 CH)

Tờ trình về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I, năm 2020(17/04/2020 10:19 CH)

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019(15/10/2019 11:08 CH)

Báo cáo quyết toán công khai NSDP 2017(19/07/2019 10:04 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu chi NSDP 6 tháng đầu năm 2019(19/07/2019 10:03 CH)

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2019(12/04/2019 9:22 CH)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(10/01/2019 3:08 CH)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019(09/01/2019 9:18 CH)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2018(09/01/2019 9:15 CH)

Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2019 – 2021(04/12/2018 9:49 CH)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(04/12/2018 5:44 CH)

Báo cao tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019(04/12/2018 3:33 CH)

DỰ THẢO BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(10/11/2018 4:29 CH)

Tờ trình về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018(15/10/2018 9:05 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Xây dựng dự toán thu,...(10/08/2018 6:59 CH)

THYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018(13/07/2018 11:07 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°