DỰ THẢO BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Đăng ngày 10 - 11 - 2018
100%

Xem chỉ tiết dự thảo báo cáo tại đây

Tin mới nhất

Tờ trình về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I, năm 2020(17/04/2020 10:19 CH)

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019(15/10/2019 11:08 CH)

Báo cáo quyết toán công khai NSDP 2017(19/07/2019 10:04 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu chi NSDP 6 tháng đầu năm 2019(19/07/2019 10:03 CH)

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2019(12/04/2019 9:22 CH)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(10/01/2019 3:08 CH)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019(09/01/2019 9:18 CH)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2018(09/01/2019 9:15 CH)

Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2019 – 2021(04/12/2018 9:49 CH)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(04/12/2018 5:44 CH)

Báo cao tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019(04/12/2018 3:33 CH)

DỰ THẢO BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017(10/11/2018 4:29 CH)

Tờ trình về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018(15/10/2018 9:05 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Xây dựng dự toán thu,...(10/08/2018 6:59 CH)

THYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018(13/07/2018 11:07 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp...(12/07/2018 3:32 CH)

Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và...(31/05/2018 3:44 CH)

Tình hình thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2018(08/05/2018 2:27 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018(07/04/2018 5:46 CH)

VPUB - Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018(05/01/2018 3:14 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°