VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức

Đăng ngày 08 - 04 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn – Đó là những yêu cầu cần đạt được nêu tại Kế hoạch số 902/ UBND-NC do UBND tỉnh ban hành ngày 5/4 về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính.

Theo đó với mục đích: Nhằm đánh giá thực trạng tình hình triển khai công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; trên cơ sở đó, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, hạn chế, tồn tại của các đơn vị để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị, địa phương và của tỉnh; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đối với kết quả thực hiện CCHC thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị, địa phương; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Kế hoạch cũng nêu rõ 6 yêu cầu cần đạt được trong quá trình triển khai kiểm tra: Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức; Kiểm tra, đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ; đối với các vấn đề còn tồn tại hạn chế cần xử lý, phải được phản ánh chi tiết và đề xuất các giải pháp hợp lý; Việc kiểm tra không gây trở ngại đến các hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Kết hợp kiểm tra công tác CCHC với việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; Đánh giá và đề xuất những vấn đề đơn vị được kiểm tra cần quan tâm, điều chỉnh, xử lý để làm tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới; Hồ sơ kiểm tra hoàn thiện đảm bảo nội dung, thời gian và lưu trữ theo quy định.

Tại kế hoạch cũng đề ra cụ thể 10 nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm soát TTHC; Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Thực hiện Kế hoạch số 2682/KH-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2016-2020); Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Thời gian kiểm tra sẽ chia làm 2 đợt. Đợt 1 sẽ hoàn thành kiểm tra trong tháng 6/2017 đối với 50% số đơn vị hành chính được kiểm tra. Đợt 2 sẽ hoàn thành kiểm tra trong tháng 10/2017 đối với 50% số đơn vị hành chính được kiểm tra còn lại. Mỗi đơn vị kiểm tra không quá 05 ngày. Thời gian cụ thể do Trưởng các đoàn kiểm tra quyết định căn cứ tính chất, nội dung kiểm tra./.

 

Phạm Hà (B/T)

Tin mới nhất

VPUB - Kết quả đáng mừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên(08/10/2018 10:38 CH)

VPUB - Năm 2017, Điện Biên xếp thứ 24 về chỉ số cải cách hành chính trong cả nước(19/07/2018 7:55 CH)

VPUB - Điểm sáng trong CCHC tại huyện vùng cao Mường Nhé(29/06/2018 1:22 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017(08/02/2018 8:06 CH)

VPUB - Phòng Cảnh sát Giao thông cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ(08/11/2017 5:27 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất trong các sở,...(22/08/2017 5:23 CH)

VPUB - Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính ở xã Chà Cang huyện Nậm Pồ(30/06/2017 3:12 CH)

VPUB - Hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mường Tong(29/06/2017 9:39 CH)

VPUB - Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé: Cải cách để phục vụ tốt hơn(14/05/2017 12:18 SA)

VPUB – Tập trung những nội dung dễ gây bức xúc cho người dân, tổ chức(08/04/2017 4:03 SA)

VPUB - Hiệu quả lớn từ dịch vụ bưu chính công ích(02/04/2017 9:48 CH)

Mẫu biểu tổng hợp báo cáo chất lượng cán bộ công chức, viên chức(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình bổ nhiệm cán bộ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình thành lập hội, tổ chức phi chính phủ(14/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã,...(13/04/2009 12:00 SA)

Quy trình giải quyết việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng đối với cán bộ công...(13/04/2009 12:00 SA)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°