Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
302 người đã bình chọn
167 người đang online

VPUB - Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 17 - 04 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 259-TB/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy. UBND tỉnh có văn bản số 966 về việc kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ngành chức năng tỉnh rà soát lại hồ sơ, quá trình tổ chức thực hiện của tất cả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a và Chương trình 135, dự án hỗ trợ tư liệu sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2016 để chủ động giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo thẩm quyền và yêu cầu các huyện xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo quy định; chủ động báo cáo và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Trong đó lưu ý: Các hợp đồng đã ký và đã thực hiện chỉ thanh toán các khoản chi hợp lý theo sát giá thị trường và quy định của nhà nước; kiên quyết xuất toán, khấu trừ những chi phí không hợp lý; đối với hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện thì yêu cầu điều chỉnh, xác định lại giá theo quy định. Thời gian triển khai trong tháng 4 và đầu tháng 5/2017, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/5/2017.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp và hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định lại giá giống, vật tư, máy móc đầu vào của các dự án sát với thị trường trên cơ sở tính toán các khoản chi phí hợp lý của các yếu tố cấu thành giá phù hợp với các huyện, thị xã, thành phố, làm căn cứ để các đơn vị rà soát các dự án. Riêng nội dung này yêu cầu thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, rà soát, đánh giá lại hồ sơ, quá trình tổ chức thực hiện của tất cả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a và Chương trình 135 (gồm: Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 1 - Chương trình 30a, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 2 - Chương trình 135, Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, rà soát, đánh giá lại hồ sơ, quá trình tổ chức thực hiện của tất cả các dự án hỗ trợ tư liệu sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi, đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn để phối hợp, tạo điều kiện cho các Sở, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Riêng  UBND các huyện: Tủa Chùa, Nậm Pồ khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đối với các sai phạm trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn trong năm 2016. Trên cơ sở đó chủ động xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định, báo cáo và đề xuất hướng xử lý cụ thể theo đúng quy định, phân cấp hiện hành về tổ chức bộ máy, cán bộ đối với các cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 05/5/2017.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, xử lý nghiêm theo quy định đối với các cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý đã để xảy sai phạm trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Tủa Chùa và huyện Nậm Pồ trong năm 2016. Nội dung tham mưu hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/5/2017…

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới,...(26/04/2017 10:20 CH)

VPUB - Lựa chọn đại biểu dự “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc”(24/04/2017 6:22 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc đầu tư xây...(21/04/2017 10:34 CH)

VPUB - Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ...(17/04/2017 9:14 CH)

VPUB – Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính(08/04/2017 3:42 SA)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2017(24/03/2017 5:36 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020(24/03/2017 5:24 CH)

VPUB - Xây dựng báo cáo hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn(13/03/2017 5:16 CH)

VPUB – UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ...(02/03/2017 4:15 CH)

VPUB – 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ...(01/03/2017 9:17 CH)

VPUB - Thực hiện thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần...(01/03/2017 1:04 SA)

VPUB - Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, liên quan đến địa...(28/02/2017 9:28 CH)

VPUB - Xây dựng Kế hoạch phát triển các hội doanh nghiệp tiến tới thành lập Hiệp hội doanh nghiệp...(21/02/2017 10:00 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng...(21/02/2017 9:53 CH)

VPUB - Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện để quyết toán dự án hoàn thành đối với 2 dự án...(13/12/2016 9:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối...(25/11/2016 3:59 CH)

VPUB - Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp(16/11/2016 6:10 CH)

VPUB – Kẹp chì và dán tem niêm phong chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (01/11/2016 10:21 CH)

VPUB – Bố trí việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học cử tuyển trong nước, nước ngoài năm...(14/10/2016 3:05 CH)

VPUB - Khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan...(30/09/2016 9:23 CH)

<< < 1 2 3 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°