Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
410 người đã bình chọn
345 người đang online

VPUB - Kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 17 - 04 - 2017
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 259-TB/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy. UBND tỉnh có văn bản số 966 về việc kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế về triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ngành chức năng tỉnh rà soát lại hồ sơ, quá trình tổ chức thực hiện của tất cả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a và Chương trình 135, dự án hỗ trợ tư liệu sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2016 để chủ động giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo thẩm quyền và yêu cầu các huyện xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo quy định; chủ động báo cáo và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Trong đó lưu ý: Các hợp đồng đã ký và đã thực hiện chỉ thanh toán các khoản chi hợp lý theo sát giá thị trường và quy định của nhà nước; kiên quyết xuất toán, khấu trừ những chi phí không hợp lý; đối với hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện thì yêu cầu điều chỉnh, xác định lại giá theo quy định. Thời gian triển khai trong tháng 4 và đầu tháng 5/2017, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/5/2017.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp và hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định lại giá giống, vật tư, máy móc đầu vào của các dự án sát với thị trường trên cơ sở tính toán các khoản chi phí hợp lý của các yếu tố cấu thành giá phù hợp với các huyện, thị xã, thành phố, làm căn cứ để các đơn vị rà soát các dự án. Riêng nội dung này yêu cầu thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, rà soát, đánh giá lại hồ sơ, quá trình tổ chức thực hiện của tất cả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a và Chương trình 135 (gồm: Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 1 - Chương trình 30a, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 2 - Chương trình 135, Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, rà soát, đánh giá lại hồ sơ, quá trình tổ chức thực hiện của tất cả các dự án hỗ trợ tư liệu sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi, đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn để phối hợp, tạo điều kiện cho các Sở, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Riêng  UBND các huyện: Tủa Chùa, Nậm Pồ khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đối với các sai phạm trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn trong năm 2016. Trên cơ sở đó chủ động xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định, báo cáo và đề xuất hướng xử lý cụ thể theo đúng quy định, phân cấp hiện hành về tổ chức bộ máy, cán bộ đối với các cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 05/5/2017.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, xử lý nghiêm theo quy định đối với các cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý đã để xảy sai phạm trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Tủa Chùa và huyện Nậm Pồ trong năm 2016. Nội dung tham mưu hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/5/2017…

Tuyết Anh (BT)

 

Tin mới nhất

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

VPUB - Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở(07/10/2017 6:30 CH)

VPUB – Điện Biên bổ sung kinh phí 6,1 tỷ đồng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2016(06/10/2017 6:59 CH)

VPUB - Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông(26/09/2017 12:16 SA)

VPUB – Cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 582/QĐ-TTg...(20/09/2017 11:48 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020(20/09/2017 4:23 CH)

VPUB -Triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,...(01/09/2017 5:19 CH)

VPUB - Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...(17/08/2017 9:14 CH)

VPUB - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (16/08/2017 2:48 CH)

VPUB – Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về...(15/07/2017 12:40 SA)

VPUB - Công khai, minh bạch chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh(21/06/2017 6:01 CH)

VPUB – Triển khai kế hoạch về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiên...(15/06/2017 5:50 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°