Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
289 người đã bình chọn
396 người đang online

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh

Đăng ngày 09 - 03 - 2017
100%

 Thực hiện Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Ban Chỉ đao). Để đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn năm 2016 phưong hướng và nhiệm vụ năm 2017, Ban Chỉ đạo trân trọng kính mời đồng chí tới dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo với nhũng nội dung sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu vào hồi 14h00’ ngày 08/3/2017 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: Tại Phòng họp Ban tiếp công dân - Trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ,kế hoạch năm 20l6 của Ban Chỉ đạo cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn phương hưóng và nhiệm vụ triển khai trong năm 2017 của Ban Chỉ đạo.    5

4. Thành phần dự họp, trân trọng kính mời:

- Đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ trì cuộc họp.    .

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tỉnh Điện Biên theo Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh (trường họp đi vắng cử lãnh đạo khác dự thay).

- Ban giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Điện Biên.

- Trưởng các phòng Chuyên môn - Nghiệp vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Điện Biên.    

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

* Giao Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhảnh tỉnh Điện Biên có trách nhiệm chuẩn bị và gủi tài liệu cho các đại biểu theo thành phần mời.

Trân trọng kính mời đồng chí tới dự và tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung bàn tại cuộc họp./.

Tin mới nhất

Giấy mời số 35/GM-UBND ngày 13 tháng 3 của UBND tỉnh(15/03/2017 9:25 CH)

Giấy mời số 34/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(13/03/2017 4:17 CH)

Giấy mời số 32/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:30 CH)

Giấy mời số 31/GM-UBND ngày 6 tháng 3 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:28 CH)

Giấy mời số 30/GM-UBND ngày 6 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(09/03/2017 10:18 CH)

Chương trình công tác số 544/CTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh(08/03/2017 5:13 CH)

Giấy mời số 23/GM-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(22/02/2017 11:22 CH)

Chương trình số 312/CTr-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh(15/02/2017 11:05 CH)

Giấy mời số 16/GM-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh(10/02/2017 5:24 CH)

Chương trình công tác số: 246/CTr-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh(06/02/2017 11:28 CH)

Chương trình công tác số: 03/CTr-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh(05/01/2017 4:42 CH)

Giấy mời số 01/GM-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh(05/01/2017 3:38 CH)

Giấy mời số 170/GM-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(27/12/2016 4:06 CH)

Giấy mời số 164/GM-UBND ngày 13 tháng 12 của UBND tỉnh(27/12/2016 3:44 CH)

Giấy mời số 163/GM-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(12/12/2016 10:47 CH)

Giấy mời số 162/GM-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(12/12/2016 10:30 CH)

Giấy mời số 161/GM-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016(12/12/2016 10:26 CH)

Giấy mời số 160/GM-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh(05/12/2016 11:46 CH)

Giấy mời số 158/GM-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2016(05/12/2016 11:42 CH)

Chương trình số 3579/CTr-UBND ngày 05 tháng 12 của UBND tỉnh(05/12/2016 11:13 SA)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°