Mẫu thiết kế nhà lớp học Giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 09 - 10 - 2017
100%

 
 
1. Mẫu dự toán Nhà lớp học Tiểu học 02 Phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
2. Mẫu dự toán Nhà Văn hóa – Thể thao Xã  xem chi tiết văn bản Tại đây
 
3. Mẫu  dự toán Nhà vệ sinh tiểu học 4 chỗ xem chi tiết văn bản Tại đây
 
4. Mẫu dự toán Nhà sàn văn hóa thôn bản xem chi tiết văn bản Tại đây
 
5. Mẫu dự toán Nhà lớp học Mầm non 01 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
6. Mẫu dự toán Nhà vệ sinh tiểu học 8 chỗ xem chi tiết văn bản Tại đây
 
7. Mẫu dự toán Nhà văn hóa thôn bản xem chi tiết văn bản Tại đây
 
8. Mẫu dự toán Nhà sàn văn hóa thôn bản xem chi tiết văn bản Tại đây
 
9. Mẫu dự toán Nhà lớp học tiểu học 01 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
10. Mẫu dự toán Nhà vệ sinh Tiểu học 2 chỗ xem chi tiết văn bản Tại đây
 
11. Mẫu dự toán trạm Y tế xã xem chi tiết văn bản Tại đây
 
12. Mẫu dự toán Nhà vệ sinh Mầm non 01 nhóm lớp xem chi tiết văn bản Tại đây
 
13. Mẫu dự toán Nhà lớp học Mầm non 03 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
14. Mẫu dự toán Nhà lớp học Mầm non 03 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
15. Mẫu dự toán Nhà lớp học Mầm non 01 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
16. Mẫu dự toán trạm Y tế xã xem chi tiết văn bản Tại đây
 
17. Mẫu dự toán Nhà lớp học Mầm non 02 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
18. Mẫu dự toán Nhà lớp học Mầm non 02 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
19. Mẫu dự toán Nhà vệ sinh Mầm non 02 nhóm lớp xem chi tiết văn bản Tại đây
 
20. Mẫu dự toán Nhà vệ sinh Mầm non 03 nhóm lớp xem chi tiết văn bản Tại đây
 
21. Mẫu dự toán Nhà lớp học Tiểu học 03 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
22. Mẫu dự toán Nhà Văn hóa thôn bản xem chi tiết văn bản Tại đây
 
23. Mẫu dự toán Nhà Văn hóa cấp Xã xem chi tiết văn bản Tại đây
 
24. Mẫu dự toán Nhà Vệ sinh Tiểu học 6 chỗ xem chi tiết văn bản Tại đây
 
25. Mẫu thiết kế trạm Y tế xã xem chi tiết văn bản Tại đây
 
26. Mẫu thiết kế Nhà vệ sinh Tiểu học 6 chỗ xem chi tiết văn bản Tại đây
 
27. Mẫu thiết kế Nhà vệ sinh Tiểu học 8 chỗ xem chi tiết văn bản Tại đây
 
28. Mẫu thiết kế Nhà lớp học Tiểu học 01 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
29. Mẫu thiết kế Nhà văn hóa thôn bản xem chi tiết văn bản Tại đây
 
30. Mẫu thiết kế Nhà sàn Văn hóa thôn bản xem chi tiết văn bản Tại đây
 
31. Mẫu thiết kế trạm Y tế xã xem chi tiết văn bản Tại đây
 
32. Mẫu thiết kế Nhà lớp học Mầm non 01 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
33. Mẫu thiết kế Nhà vệ sinh Tiểu học 4 chỗ xem chi tiết văn bản Tại đây
 
34. Mẫu thiết kế Nhà lớp học Mầm non 03 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
35. Mẫu thiết kế Nhà sàn Văn hóa thôn bản xem chi tiết văn bản Tại đây
 
36. Mẫu thiết kế Nhà vệ sinh Mầm non 03 nhóm lớp xem chi tiết văn bản Tại đây
 
37. Mẫu thiết kế Nhà Văn hóa cấp Xã xem chi tiết văn bản Tại đây
 
38. Mẫu thiết kế Nhà Văn hóa – Thể thao Xã xem chi tiết văn bản Tại đây
 
39. Mẫu thiết kế Nhà Văn hóa thôn Bản xem chi tiết văn bản Tại đây
 
40. Mẫu thiết kế Nhà vệ sinh Mầm non 02 nhóm lớp xem chi tiết văn bản Tại đây
 
41. Mẫu thiết kế Nhà vệ sinh Mầm non 01 nhóm lớp xem chi tiết văn bản Tại đây
 
42. Mẫu thiết kế Nhà lớp học Mầm non 02 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
43. Mẫu thiết kế Nhà vệ sinh Tiểu học 2 chỗ xem chi tiết văn bản Tại đây
 
44. Mẫu thiết kế Nhà lớp học Tiểu học 02 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
45. Mẫu thiết kế Nhà lớp học Mầm non 03 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
46. Mẫu thiết kế Nhà lớp học Mầm non 02 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
47. Mẫu thiết kế Nhà lớp học Tiểu học 03 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây
 
48. Mẫu thiết kế Nhà lớp học Mầm non 01 phòng xem chi tiết văn bản Tại đây

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°