Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

Đăng ngày 11 - 05 - 2018
100%

Công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (năm 2020)

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019 tải file tại đây

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 tải file tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 tải file tại đây

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 tải file tại đây

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD hàng năm và 3 năm gần nhất tải file tải file tại đây

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020 của Doanh nghiệp tải file tại đây

Báo cáo tài chính năm 20119 tải file tại đây

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 tải file tại đây

Công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (năm 2019)

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018 tải file tại đây

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 tải file tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 tải file tại đây

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 tải file tại đây 

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD hàng năm và 3 năm gần nhất tải file tải file tại đây

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019 của Doanh nghiệp tải file tại đây

Báo cáo tài chính năm 2018 tải file tại đây

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 tải file tại đây

Công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (năm 2018)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 tải file tại đây

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 tải file tại đây

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018 của Doanh nghiệp tải file tại đây

Báo cáo tài chính năm 2017 tải file tại đây

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 tải file tại đây

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 tải file tại đây

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 tải file tại đây

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD hàng năm và 3 năm gần nhất tải file tại đây

Công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (năm 2017)

Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 tải fille tại đây

Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2016 tải file tại đây

Báo Cáo Chế Độ Tiền Lương Tiền thưởng Năm 2016 tải file tại đây

Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Năm 2016 tải file tại đây

Báo Cáo Đánh Giá Hoạt Động Và Xếp Loại Doanh Nghiệp Năm 2016 tải file tại đây

Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2017 tải file tại đây

Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp tải file tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 tải file tại đây

Công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 tải file Tại đây   

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2015 tải file Tai đây

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (từ năm 2015 đến năm 2019) tải file Tại đây

Báo cáo tài chính năm 2015 tải file Tại đây

 

 

Tin mới nhất

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên(11/05/2018 5:15 CH)

<< < 1 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°