Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
378 người đã bình chọn
384 người đang online

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị

Đăng ngày 14 - 04 - 2009
100%

Quy trình thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị
1. Các căn cứ:
     - Căn cứ Thông tư hướng dẫn của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực: quy định số lượng, tên gọi phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
     - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị;
2. Hồ sơ gồm:
    - Tờ trình đề nghị thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể;
    - Đề án;
    - Dự thảo Quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể;
    - Ý kiến của các cơ quan liên quan;
    - Đối với việc thành lập phòng, ban, đơn vị trực thuộc: dự kiến biên chế, cơ cấu tổ chức, kinh phí trong năm để hoạt động;
    - Đối với việc sáp nhập, chia tách, giải thể: phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tài sản, các khoản nợ.
3. Quy trình thực hiện:
    Cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, thuyết minh sự cần thiết thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tiến hành lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ.
Sở Nội vụ thẩm định, nếu đủ căn cứ và cần thiết thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh để trình Ban cán sự UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định.
 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°